SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3643|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。
$ u4 [0 C9 f/ o+ b, }$ `4 c$ P% R8 f2 C' G谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:) h, u+ T2 T) o  Y2 ~+ l0 D% V3 L
1. 安装MySQL
% C* z, F9 W/ q- z" GDatabase                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi
0 K+ z) A' [- |4 VConnector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi
1 A/ o) D7 ]( G+ c4 O2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)/ j+ L( Y" m0 }0 t
3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库8 A, R5 D  i: T

) {* \0 B" Q6 z$ B建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。, ]' p0 x9 p1 n& ?" c! n
$ |  e# q3 E5 e) o2 S9 {# k& O
安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。" i( S2 a; A+ \8 r4 _9 {
/ ?3 x, t0 t+ E
下面是的我 mysql 供参考:; b2 {! U) J6 l  }; L9 {; M3 M

% g7 l3 V2 H* amysql> show databases;
) B% X" w7 W( b- X% K+--------------------+/ G5 X# e$ h3 ^) E2 @% [8 _( n( m1 u
| Database           |
5 O/ I5 E2 I: B+--------------------+- _3 O7 s* s3 F- L# Z1 O; O
| information_schema |
2 {1 p3 e1 {1 k. J; y' @* M| confluence         |. m$ z4 h& |4 J3 m1 N1 D
| jira               |
& K! u. M7 a2 p' C8 S/ U| mysql              |! M. V( v% c, v  C0 w- q: k
| performance_schema |
$ L6 {' n4 n0 Q9 @/ ]& Q| review_swdb        |) S5 D9 G8 M3 {- x
| reviewzxdb         |
! @. J/ q' T* a) R8 |+--------------------+1 M' t1 @  ]# }1 E1 x3 ]
7 rows in set (0.25 sec)8 R3 b1 m. h5 Z! ~+ t9 \, m
" h) u+ ^5 L% ^! A: f6 t) x
mysql> status;
' L3 L3 r& b; V( V$ ]--------------
7 k6 r+ D* V% V+ `; kmysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
" B( b) z6 Z: V# }
, _" X: O1 v2 z' j7 b6 XConnection id:                43
7 g) L/ j6 q1 m( u" WCurrent database:        5 p% f1 a6 j# x. W, u* p. x) @6 f
Current user:                root@localhost
. U. E2 I+ g$ ]0 L* |) ZSSL:                        Not in use: E  R& n4 F' w  b) B2 D
Current pager:                stdout$ M% j. b* ?3 n5 q
Using outfile:                ''
0 u/ z) q! ]% a4 d3 S% B/ j) ]+ bUsing delimiter:        ;
$ B, V' f$ u3 b  h7 G3 l! IServer version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL)
' A+ s' s/ y* tProtocol version:        10
" `1 X% U1 {, W0 `Connection:                Localhost via UNIX socket
8 h) K. @" A, Q$ ?Server characterset:        latin1
7 |2 r: {( z) I( [6 y* z; nDb     characterset:        latin1+ N: z: |, Y) `: Z
Client characterset:        utf8& l* t7 f. u8 g$ K2 C( }
Conn.  characterset:        utf8% b" r5 }1 K7 Q$ |
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock, y: H4 Z# `2 v5 Z! g( A  Z
Uptime:                        44 min 31 sec, r+ d0 S) r8 g/ Q0 Y5 B

. J; M. X: g& o4 r: g$ a" r. nThreads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175
2 L) p; t$ g! R0 e/ D8 P" C--------------# }; n- V, W8 e) X  I  K! [
. u& _$ l! P0 Q5 t
mysql> / S3 ~) n( o/ J4 y9 G5 h6 ^
mysql> use jira;
& G% Y8 Y' M- S! y/ W$ WReading table information for completion of table and column names
7 C$ r+ X. D" d: n- l& b; l9 A4 J) Z/ aYou can turn off this feature to get a quicker startup with -A4 t& A* D) \2 Y6 q, o# D
% f3 ?5 k9 R; w5 l' g% X5 m" X
Database changed; C9 k+ `- |7 g
mysql> show tables;
* ~, F' w* x8 H7 l$ [* O  z+--------------------------------+, |7 I1 P' F, Y# Y, {5 X
| Tables_in_jira                 |
+ j. f, g' K- |1 B' q( F/ D, u7 Y+--------------------------------+% v! L* V0 h2 x: P; ?
| AO_0DB21A_CALENDAR             |
! }% n* N# |+ a- O3 J$ ~| AO_0DB21A_SHARE                |
# ]/ M5 b* x- w. G| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |
- j0 T. j$ c2 K4 w| AO_0DB21A_USER_DATA            |
' c6 r: w9 H. n3 |% }! w) n' N| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |
$ Y/ `  B+ w1 F. B) L4 i| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |; E3 s! ^2 b& c: B  \: h/ _: N
| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |
8 X* M! T. Y+ o| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |
2 O- [- e2 f9 H0 [+ h| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |
0 s; ?: R0 D6 ?% I| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |
1 c* c4 c5 j; ~( o( F| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |" ^6 s) F& d" |
| AO_60DB71_AUDITENTRY           |
: O1 ^7 U4 l* S  E+ a; l1 r, g| AO_60DB71_BOARDADMINS          |' r0 l) P9 }$ i* ^6 j
| AO_60DB71_CARDCOLOR            |" Q# d- C4 x% k
| AO_60DB71_COLUMN               |
: ?4 E" ^- Z( m  y  v| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |! |+ o6 g# Z0 C; |2 o
| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |: s8 _: k0 R5 b1 v! C
| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |
! S; N' v5 c6 n4 h+ N| AO_60DB71_ISSUERANKING         |
& O; M* L1 r$ y| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |
# @4 m7 Q% I9 n| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |+ |* y) x- L7 ?  W5 ^/ Y- y# y0 x+ B
| AO_60DB71_QUICKFILTER          |3 ?" r8 Y1 d/ Z6 T$ _9 ?
| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |
& E+ t* o5 j5 y- A  y* u| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |/ n( h2 J; a( a- M1 t; W5 z
| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |( o+ T5 r0 v  E- B( I( B
| AO_60DB71_SPRINT               |
% ~- {$ y$ V. q/ l| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |) g9 w7 o! ?% j
| AO_60DB71_STATSFIELD           |4 w' K! J; \6 G$ x* T  f
| AO_60DB71_SUBQUERY             |
: r3 N  _* i! w5 s; d' H/ C  ?; h| AO_60DB71_SWIMLANE             |
% `  }) d. V. f% W" g4 z& ~| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |' m: X6 G2 d' m" [. I5 |# D
| AO_60DB71_VERSION              |
5 l* T( S; I: s+ Y1 p| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |( D2 [3 N! D0 J  }) ~3 T1 W$ ?
| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |1 }# j5 B' |( D3 p( b
| AO_E8B6CC_BRANCH               |
7 r( g1 c: _7 \7 \| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |
4 M0 F# P0 J) L4 v) y# j/ x| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
6 d( Q' R5 y' N6 v! s| AO_E8B6CC_COMMIT               |
) z1 K4 V5 {% i5 A8 Q/ ^8 ^| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |* n3 m3 ]$ I/ v) p1 D, g' ~5 {
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |
% F; w, A* Z4 `3 }- e% r| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
, X! M0 H$ D2 Q1 ~8 w- Q| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |
. A2 r& n1 H( P) S| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |+ T5 p+ S0 m, V/ D7 j! o6 u/ x
| AO_E8B6CC_MESSAGE              |
- p6 S9 R6 s( ~% t| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |
5 A8 M8 ]( B# o! e" d! X/ Y| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |) x: `, ^' e# O, {$ Q; k1 w
| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |
; u' Y" K  f+ y7 y; g- E( {/ M| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |
3 P4 T( P) i* X$ ^) y1 ?| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |
2 a5 e. S. c& d| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |6 ~$ F) r+ O2 }! x
| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |0 A& ?2 ~6 M& |% K. ~; c5 `3 f
| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |1 C0 ^/ ~/ L* m3 m% c
| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |' U' D5 L; k1 {
| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |9 d8 }5 Q$ e$ p& L
| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |
# Y1 m5 I0 o" n) m7 v$ T. t; K| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |% _  X+ @8 p  H4 J
| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |
& J! ?& b* m8 H! t( v7 G5 I- \| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |
; Z/ s# z# W5 U/ s5 Z| JQUARTZ_CALENDARS              |
$ ?( L. H& V0 j| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |
0 a$ W8 V/ D  }% x* U5 O( x| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
! y' p, u7 I7 t| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |
4 x2 }9 W5 q! |4 {! k3 D% p- R. A3 C| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |
0 `( K+ b" O+ W& d# b+ v( _| JQUARTZ_LOCKS                  |
7 o6 `; C5 l5 B: M5 I# || JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |2 f% K4 y) @7 H8 _) C' F
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |  i% {$ D  n9 ?' f1 {
| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |
, @0 ^% |& K( `4 |# m# B+ ?$ v| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |9 G( F  K# {" P: S
| JQUARTZ_TRIGGERS               |: H0 J% ^% z9 d" q6 }0 \. T
| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |- b1 A3 N' t; X+ |" s  |, t- ~
| OS_CURRENTSTEP                 |8 k3 X+ P: B7 ^: ?
| OS_CURRENTSTEP_PREV            |
, y# R2 p) W/ \6 Q| OS_HISTORYSTEP                 |
: ]0 `  O' s7 m5 K+ X| OS_HISTORYSTEP_PREV            |* T; o  f3 H7 t3 v9 h
| OS_WFENTRY                     |. a) \3 E& x# x) q9 Y9 }1 w
| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |+ {0 y2 N2 W4 d/ ?/ W; L
| app_user                       |9 T9 N  V; I0 j: _
| audit_changed_value            |
/ E6 \' m1 {% O; }) m* x  S) E| audit_item                     |5 {& G/ k) S- E4 ?$ n* w/ W2 U  \7 A
| audit_log                      |
2 i, p3 h6 s) u| avatar                         |
; x* S6 X2 @% T- a7 s% p  M  u; W| changegroup                    |
8 y2 D1 [" ^! J2 E  d| changeitem                     |* {+ r; a+ r! h( h1 t
| clusterlockstatus              |! t  y2 U, b! z
| clustermessage                 |
/ P0 P" r$ n1 }8 t" K$ \1 m; b6 e| clusternode                    |, x; Y6 E8 I0 i* l
| clusternodeheartbeat           |9 `, \0 w5 p: h5 h+ g+ \* w
| columnlayout                   |" c' o. M9 e2 O2 W
| columnlayoutitem               |
( G; ~5 {. Z+ x- q| component                      |
& d+ z* z' ]& C) k| configurationcontext           |6 d3 S! k! ~* ~; `0 f# q( x
| customfield                    |. \9 V6 d; t* d  o' A" s9 ?
| customfieldoption              |
+ o7 G$ S* F. L' n| customfieldvalue               |3 v6 w8 T* w, M
| cwd_application                |
$ B9 B& D' p; m| cwd_application_address        |
+ |; b3 T+ N0 X9 T& D/ k8 D6 G, Z| cwd_directory                  |! n& f7 I' u- @
| cwd_directory_attribute        |. D2 S& ?) S8 _! L+ Y2 u' ?4 \
| cwd_directory_operation        |
) u) v* d+ X) c( h  O9 F9 w| cwd_group                      |; D4 x. Q* ~4 O4 w) O, \
| cwd_group_attributes           |
, R9 E1 h0 Y5 L! z| cwd_membership                 |' v3 P; z8 j( s6 \9 X+ ^# e
| cwd_user                       |
* Z; o& G5 B: K* r; ^  ]6 n' g: [: v| cwd_user_attributes            |
$ r6 O: V" z' i. K+ F| draftworkflowscheme            |
4 g6 H/ ]; U5 }( A| draftworkflowschemeentity      |2 l4 Y/ m% Y: R* z1 u2 k/ l' ]' ~8 w: z
| entity_property                |
: u, b# o* H1 c' T8 ~8 H5 T| entity_property_index_document |! U" ]4 X; K( F/ E* f
| external_entities              |
7 q/ B" o6 _4 f& C| externalgadget                 |
2 d& ^; p0 h) `8 ?| favouriteassociations          |2 \) F4 w' k) V
| feature                        |
2 n, _5 n( d  e3 f5 |3 A| fieldconfigscheme              |
# h$ K) ]" ^  ]/ p" t| fieldconfigschemeissuetype     |$ }8 h/ n( Q6 M' _, y  m5 [2 ]; y
| fieldconfiguration             |) f/ c* s# U1 P# A+ A3 f
| fieldlayout                    |
* W* i) d& |8 t% j- O| fieldlayoutitem                |
4 J& q0 w2 ~2 H/ q| fieldlayoutscheme              |
0 z- z+ r* x: B) r| fieldlayoutschemeassociation   |7 g- m7 Z) E$ Z
| fieldlayoutschemeentity        |
" s+ w7 H. Y) Q5 [: b| fieldscreen                    |
  P  @3 J; S0 {  }( E6 \: v1 W| fieldscreenlayoutitem          |2 W: f" M& j% s! ~7 X
| fieldscreenscheme              |
# I, `, n3 C3 T  b3 H" P| fieldscreenschemeitem          |
2 n$ F3 I6 K6 W- U4 v| fieldscreentab                 |, @5 _( p1 k8 U1 Q7 j( g
| fileattachment                 |
: `0 v! q* |. F" W' B( B3 H2 ?5 d| filtersubscription             |
; D& W( c8 d% Y2 `  H' D| gadgetuserpreference           |
' T2 g* Y7 c  _6 a| genericconfiguration           |
( `$ H1 S. w: j- G3 F| globalpermissionentry          |
4 y3 m% K/ q* o5 u/ z6 P( m| groupbase                      |$ h5 Z7 W0 e* M* _# O0 j* H! J
| issuelink                      |: L' N7 V* t  C4 i: M* B) u- O* \
| issuelinktype                  |# Q3 O; D3 S3 s/ W
| issuesecurityscheme            |. i8 I1 ^' k; D4 t, F
| issuestatus                    |
, a) y# a, O0 J+ O| issuetype                      |
! q+ J4 O* C- e! ~; y7 I2 B  x| issuetypescreenscheme          |
- D  F, H* f& k' F" u* m7 J4 p| issuetypescreenschemeentity    |8 e- \5 X& n9 G+ }& S, _3 G, U
| jiraaction                     |( L1 \: F5 }, h- L
| jiradraftworkflows             |
2 [+ K7 x& c9 p* `| jiraeventtype                  |4 Y9 |) M# s6 e  K* S5 m  r# Z! l
| jiraissue                      |% o' s# @" T6 ^* K7 Z5 F! U
| jiraperms                      |9 `" Q- j& ]& U+ e% O1 K  G
| jiraworkflows                  |, R6 F5 Q; Q$ B, \$ g
| label                          |* j8 w! g. N, s7 s1 y6 Y% {
| licenserolesgroup              |
" |0 R$ I) h! s1 s| listenerconfig                 |) p& }, q% T6 [2 J
| mailserver                     |
5 A; b' N4 e. f7 u. @+ K| managedconfigurationitem       |5 N% z$ j; G! h8 q
| membershipbase                 |. V' }4 u4 z7 @- O" W8 @( w9 H
| moved_issue_key                |
" ~' o$ h+ m! G* `3 q| nodeassociation                |
; @. O- h: U0 G. @# }| nodeindexcounter               |
; A$ ^1 d, b6 n| notification                   |
$ Z& O  z& p6 s/ V; P" ^# \) [+ Q| notificationinstance           |; j0 m  u3 c- [" ^* ]' T
| notificationscheme             |
  Y- a6 m- w8 H% R. f0 R| oauthconsumer                  |3 j6 m, t# l& d
| oauthconsumertoken             |
" R5 A" D' h( ]| oauthspconsumer                |
, f; {5 J& ?( k| oauthsptoken                   |+ R3 ]/ E1 v, o) [" \; V
| optionconfiguration            |
8 L* U+ O7 I( E  ?  @| permissionscheme               |
7 U% [" v( b% B0 y3 v& A3 k| pluginstate                    |
6 [+ `5 q( t% e" u7 Y| pluginversion                  |
7 i  B8 ?. g7 _! \& m| portalpage                     |6 r6 h) E8 t9 H0 y
| portletconfiguration           |
! n0 A" q1 @* D) ?5 X# S* [| priority                       |1 W2 G) Q) S* ~: y5 b
| productlicense                 |
! G5 ?3 s+ I8 U| project                        |/ a! T; T& F4 U3 z/ |6 q5 o! N9 @/ o
| project_key                    |6 q: e5 ^! O+ {+ Z
| projectcategory                |
9 Y: ^7 I8 Y, [5 O: X9 n| projectrole                    |
) ~' e/ T$ _  G, l| projectroleactor               |
* a1 v# P$ f& [- M4 D! d2 M| projectversion                 |& S: j3 C, N! |1 {( I
| propertydata                   |) I' R/ s+ j, K* K' Y. X8 _" _
| propertydate                   |
8 {  W; z. c: s: G# D- W  T| propertydecimal                |4 L! C: d/ Y) `
| propertyentry                  |' E( ]. m9 e) C9 ?
| propertynumber                 |9 }& P6 S1 k" p* g4 U' M3 \
| propertystring                 |
& {8 R# Q7 c' J| propertytext                   |
; }  R  C2 {9 O  p2 C5 b4 @| qrtz_calendars                 |
# r; \( A& |' s6 w4 \) b* C( h| qrtz_cron_triggers             |
8 ]$ A& ]3 e8 s8 E' H0 g| qrtz_fired_triggers            |
! Q+ e/ v5 ]- U| qrtz_job_details               |
; u/ h: X. m. o5 A| qrtz_job_listeners             |1 o# c0 V$ k" O' N% K; R  h9 t
| qrtz_simple_triggers           |; o0 N0 |1 R) B0 q
| qrtz_trigger_listeners         |
( [; J3 `% w6 I1 j| qrtz_triggers                  |
; [/ e0 H; P" U$ n5 L  t| remembermetoken                |7 f5 l( |; C; h% s# r% q) V2 G
| remotelink                     |
1 j, N7 c, R1 k2 k) n5 e, P9 B| replicatedindexoperation       |( N3 Y$ l0 C  `% {7 u: I3 Y
| resolution                     |. C8 p5 y5 t# }  H) V& |2 @
| rundetails                     |' J' O) n) `0 c) V
| schemeissuesecurities          |5 G, P5 v7 m- |" t2 p0 i
| schemeissuesecuritylevels      |
% T& s8 c+ J; F, h| schemepermissions              |0 W& G% T  [# Y2 N+ n4 `
| searchrequest                  |  d8 T! _: `1 K% I& c: O; J
| serviceconfig                  |
" Y1 ]6 m9 S' a% h/ }| sharepermissions               |9 k- [- Q8 `6 l& L$ P  d5 G4 x
| trackback_ping                 |
$ \+ Z+ `4 ^0 w& }| trustedapp                     |
, X! Q! `( Q+ A( N| upgradehistory                 |
4 w- A* F& J' q+ v| upgradeversionhistory          |3 `5 i& n9 _% A! D
| userassociation                |+ ?& {, j6 B$ F4 `
| userbase                       |
1 d, t+ T4 d: F6 x| userhistoryitem                |; D# R' a( q7 `- @9 B) I
| userpickerfilter               |
# r) `) @; v. J( T4 N* ~| userpickerfiltergroup          |. `& j. l5 L) s' l
| userpickerfilterrole           |8 w4 e1 v/ Y+ \8 i) f, D6 I
| versioncontrol                 |5 L7 @; s& T$ L7 o& m3 E. M5 `9 T
| votehistory                    |
/ V9 }- S* k: s- o$ I7 @& ~| workflowscheme                 |
. ^+ H! _6 N$ C9 A* O0 m; y1 X| workflowschemeentity           |
% ^0 `9 n2 `- Y( p  I) A0 x| worklog                        |% e; A3 @. p+ I2 Y( z, S: Z$ i9 b
+--------------------------------+* _* H8 p5 ~, j5 O! c2 H
215 rows in set (0.00 sec)
0 F; k" G. Z0 u% t3 T$ Q1 u3 H' X: W/ Z
. S: ]6 {; Y9 Y' |' F; G- v# b9 w) qmysql>
9 f6 X4 Y6 x: P0 Y' Umysql> , J1 o% d, n$ M* e. [0 l8 U
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-6-24 15:14 , Processed in 0.066180 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表