SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4189|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。. E$ S5 P0 r0 g: Q  c% [8 F
谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:. `- m$ W% N9 i& O6 [
1. 安装MySQL: c6 J) u: y) x5 i
Database                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi% O$ H3 n# p. D
Connector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi
' b) k: w3 ?% X6 e, i2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)
/ t, {. P6 f5 s( T3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库9 }- l( `  H$ M+ J5 |9 B4 x

7 U+ M; }& Y( ~) W( \6 C; c建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。
/ v  V$ V1 Q4 E$ M
! z( u% q2 T! X0 l3 v安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。
! s+ I  y( ]% i7 n6 S. k$ x6 p
0 ]4 d) Q; c& ^0 r" f下面是的我 mysql 供参考:
# h) z, v- r4 h( Y7 r) V- h, U, M" E5 @4 y" `  y: i' a
mysql> show databases;
* R8 B7 x6 q+ t5 p9 t8 f! x+--------------------+$ W/ E0 M9 s! w7 [- n* K6 F. z
| Database           |6 q. I$ |; U/ F
+--------------------+
3 a* T: R# W9 R| information_schema |% v8 _8 m/ x8 E2 Q
| confluence         |* Y+ f4 `, n, B: S+ b: Z
| jira               |
1 A0 v( M8 \8 K: l# r| mysql              |
3 B2 ^6 i8 m% L) \# i| performance_schema |
. @' E* s0 ^; r; M! l) ?/ K5 S. O| review_swdb        |" {$ z: E3 g1 R( x  D) s
| reviewzxdb         |9 u7 L* h5 Y0 |" H
+--------------------+
/ j8 k* Y% G$ |7 rows in set (0.25 sec)7 K7 o  f) D! M. D# F# e
; r- J! Z3 o: ]
mysql> status;  g8 i1 Z: o. d- k% f4 t
--------------  K/ w6 U7 `: s  G3 Y) o) P
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper2 c+ s/ C, d% D' I$ B

# s' s/ B$ k, ^: t: C3 BConnection id:                43% k1 K2 A- S* d
Current database:        / u: x# G5 e+ V
Current user:                root@localhost
7 r& s2 m; O! a% N& r( CSSL:                        Not in use
/ @8 E) T7 N% j/ i% ]! |, zCurrent pager:                stdout# u4 m9 X1 q  F6 L9 F( W1 F
Using outfile:                ''
$ j! `) U" u% W, j- a$ X8 c! s* XUsing delimiter:        ;: y0 Q" b% Y/ e' [. Y% o
Server version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL)
# k0 |% `+ |, \6 V& W2 QProtocol version:        10, I5 A) d4 Q# L# y, |: m, M
Connection:                Localhost via UNIX socket9 b0 ~2 B4 Q  S+ Z$ B+ L
Server characterset:        latin1
* {9 v. [; b6 [( \5 |Db     characterset:        latin19 y% E( Y* ^$ g& Q, p
Client characterset:        utf86 Z% x3 L# q% F. N% z2 H/ Y
Conn.  characterset:        utf8# S' L# W. Y1 o7 d3 M
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock9 R! W' F; ?3 {9 M
Uptime:                        44 min 31 sec3 O" l3 y3 S+ M  ]0 b1 p" C& E
" B% q# ]$ p- J
Threads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175' {0 m9 X3 Q% Z& q: ^( y
--------------
! e. j( l5 C8 ~* z/ b+ V
) b" i! x7 l2 z  `% qmysql> - D+ \7 u. Y* O4 F( c! V/ z, ^
mysql> use jira;
: h9 j3 J0 O2 ?: d4 ~2 JReading table information for completion of table and column names
. z) s8 L2 W; Z' j) p4 l8 F7 CYou can turn off this feature to get a quicker startup with -A/ \" O8 h! a& D6 L5 V: `

' z' @2 E* R9 \' ]4 {* XDatabase changed
5 z# A( G$ O2 }" }5 }) A. Smysql> show tables;0 N3 M. m! j6 V% b" d% l) O
+--------------------------------+' u: f3 S: e3 V3 N; r, |
| Tables_in_jira                 |
& r; `. i( R+ R4 h3 a! b1 t+--------------------------------+# G# a  L% j8 p- t) Z% L
| AO_0DB21A_CALENDAR             |  Q9 G- i8 D3 p0 t5 s
| AO_0DB21A_SHARE                |. n( _( ~1 x; B8 A5 n- {) x
| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |
  `, \* n/ m# Q" Z6 h9 x4 h9 @| AO_0DB21A_USER_DATA            |' |/ J5 C* P- d, a. P
| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |
& m& Y$ J, E; l- o/ m| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |
" V' o4 s0 }, P! Y9 S. P| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |
/ @6 m; |0 A. _4 J7 j" ?: o/ B* E| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |
3 z0 I7 T: ~- a0 J, ]# r" ?4 b| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |
, s' f8 h) N8 D  Z| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |# t1 k2 O- a: C7 G* {  Z+ d6 Z
| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |
  j9 S/ z6 I1 P6 E| AO_60DB71_AUDITENTRY           |0 _1 H* e) D/ a$ x7 L8 k2 A5 j9 ?
| AO_60DB71_BOARDADMINS          |
0 J& K5 w/ r+ j# Y7 c1 v0 B  C| AO_60DB71_CARDCOLOR            |3 I) z9 _5 }/ P, v5 ^3 v
| AO_60DB71_COLUMN               |
4 M' O! n6 f- D: z4 A, Q: j, `  T| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |
1 G/ Y8 J6 M  b4 b2 ]! k| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |
" m% f, e3 f) l. q| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |% o9 g3 [6 q# F6 a
| AO_60DB71_ISSUERANKING         |
: R$ u. M2 G2 D5 _0 F: i| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |0 |& U7 `. E' F# f" y/ @6 R
| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |3 k' ^3 U" j2 Z1 Q, F2 n( o
| AO_60DB71_QUICKFILTER          |
* u2 x( P1 v" |9 V| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |
7 W8 g( c4 P. v; f3 \! \| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |
6 ], s* V+ f, o9 l) e% ~# J| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |
8 E" h( a4 a, }4 D| AO_60DB71_SPRINT               |+ L1 P2 ~' d, v* T+ D( I3 ?- y
| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |
& r4 T9 s* w( A' j: m| AO_60DB71_STATSFIELD           |
5 U- O7 Y+ C4 ]| AO_60DB71_SUBQUERY             |. W* v# V, n/ T4 n
| AO_60DB71_SWIMLANE             |
9 W( T- b6 X% R* t" ]9 t$ `, z| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |
7 R: b9 ]+ p* Y1 J" i| AO_60DB71_VERSION              |
% s5 m" C  |+ z+ G| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |% [! W7 |: e+ W! J8 M
| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |
# D; I) P7 h1 V2 \| AO_E8B6CC_BRANCH               |
6 i/ K. g. m! ~| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |' L* A0 V( `+ t. W( V
| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |2 U/ a+ ]8 q: I
| AO_E8B6CC_COMMIT               |
3 X9 T7 R) ~  z| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |
6 j9 h6 @) i- h% B| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |
# j1 J' ~, z) {5 Z| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
% A- h  B7 Y) e4 }/ L& O| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |/ o& H5 e, A% k% R/ `4 z/ D
| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |1 d3 M. }' _2 V& y( n( k
| AO_E8B6CC_MESSAGE              |
4 L5 h8 K6 E, p( L% @| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |
! ?/ q1 r5 Z$ A3 j8 v; D| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |- j6 v1 S, j8 R
| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |- D: ]& U0 n9 G! M+ q
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |0 X0 }1 e: k! k" L) t" d
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |7 }5 r1 P7 E- T. Y
| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |
# h: \& g' I8 ], Y' f0 v| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |1 i5 K  S2 D4 g  v  G6 q% h/ t
| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |. k0 D1 p0 v9 E" I" R1 m) M
| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |, Q4 g/ B' y1 |! i
| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |7 j0 b$ X) s/ Z, r+ W5 Q- V
| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |
4 O& O2 _+ i( r| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |3 V* F2 C; n( J( d
| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |4 d' ~* J2 b5 u% \  V
| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |  `+ M- g3 d2 r6 Z4 O
| JQUARTZ_CALENDARS              |  ?& w6 m+ i4 m: k# E3 u
| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |
) i; Q! @$ D7 ~2 o| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
$ }& o+ v1 r6 N' Q# M4 {! p( f" Y| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |
5 r2 z. Z: i, N. Q2 {3 W3 L| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |
/ t; n' T1 o" L! b/ q- ^5 Z. D3 O& `| JQUARTZ_LOCKS                  |1 }  V* _- X- _! {6 E/ T; {) Z
| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |1 ^. Z1 J3 U, |7 A1 |; P
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |
; }. Q7 E# _' X( u| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |! K3 S9 X' h6 G: J  t) N- f0 f" R4 s: p
| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |. W- ]: Q; i" A
| JQUARTZ_TRIGGERS               |
0 S2 J  h5 k; O3 Z| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |
& z4 L$ G( v% S7 M; v. H| OS_CURRENTSTEP                 |
7 R3 \/ D; x/ U( F9 k, A0 h| OS_CURRENTSTEP_PREV            |
9 C* n2 b$ P7 R8 b1 l, w' k) I| OS_HISTORYSTEP                 |$ J9 J- {" _- \" t7 f
| OS_HISTORYSTEP_PREV            |
) S8 n. E: n# Z' `* x# l) \3 ?! T| OS_WFENTRY                     |
6 F2 i9 X6 m0 e/ C| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |: _# _1 ?% i/ A6 Y! }
| app_user                       |
- s6 R, L5 {# `  }| audit_changed_value            |
) h1 W, g; ?8 O& S| audit_item                     |! }" i0 Z9 g1 G% w8 O
| audit_log                      |
$ \1 J( k3 ?/ t0 _! K| avatar                         |
6 |3 K& L1 T0 j| changegroup                    |
0 n' M2 {2 n" R9 V8 N) P| changeitem                     |
0 L  A% q# z! {5 t+ B8 h| clusterlockstatus              |0 I; @# j9 F3 l+ {
| clustermessage                 |
9 _- }; J) q) W| clusternode                    |
  F% E- f. H: b6 n1 }| clusternodeheartbeat           |- ^+ b- u. b: o
| columnlayout                   |
* F- H6 y6 v) z4 C$ z| columnlayoutitem               |
9 F+ }- p0 r0 _- `' m7 ^. w0 G| component                      |
( e5 H& X) P$ p  c3 {8 ?| configurationcontext           |
( Z, O* r* A7 k: q. e1 p& n| customfield                    |* v7 ]4 k: Q( s7 S9 F, f4 T
| customfieldoption              |( S* P4 k* ~) y8 U" `8 s* g. E
| customfieldvalue               |  C. }  J3 f  ~5 i
| cwd_application                |
- h5 u1 ?' T9 V. S| cwd_application_address        |
* Z  Q- T/ q" Q( ~| cwd_directory                  |
( z/ c5 \) c; c  f- F| cwd_directory_attribute        |) Z) k2 B% |) T/ u/ R% F
| cwd_directory_operation        |
5 q3 a8 @/ S1 m  l, ^| cwd_group                      |
. i! W* p4 @. y* E% M8 y; e| cwd_group_attributes           |
- y% Q1 Y( _2 J4 o1 r+ ~| cwd_membership                 |4 ^: ]5 T/ B2 d& W: X/ ~! q
| cwd_user                       |2 C5 \8 o4 D* p. l3 V; J
| cwd_user_attributes            |
3 X! Z) E# n/ o| draftworkflowscheme            |1 E, g4 h: D; U/ f1 \3 ?+ I  m
| draftworkflowschemeentity      |( Y1 g- t; _; a; k# k& [/ @0 z
| entity_property                |1 q1 i' p$ m. R, q
| entity_property_index_document |
' w: V: b" a" {0 C" i| external_entities              |: x  G6 V3 o9 n% c# F1 {, f1 N- v
| externalgadget                 |8 e6 D4 I! O* `9 u! P
| favouriteassociations          |
- I9 ?5 w$ H, o" ~| feature                        |
% p* Z( W! K' S' u0 Y% i| fieldconfigscheme              |
' @5 ~6 @- @+ x+ N| fieldconfigschemeissuetype     |
, `4 ]( ?9 T+ U4 F$ L0 Q| fieldconfiguration             |7 z/ e# X! m% N
| fieldlayout                    |* n; i# Z5 I1 N- S' m/ M
| fieldlayoutitem                |
, o& a% g8 l! R$ v| fieldlayoutscheme              |' g& [2 l9 }; K* y- D& B
| fieldlayoutschemeassociation   |* K7 [8 f9 a3 i: Y" W
| fieldlayoutschemeentity        |
! w: K$ h5 L8 W( S2 A| fieldscreen                    |" N' d, E1 L% O) f$ t
| fieldscreenlayoutitem          |& i# S# m% ^" W% i2 z% p2 e6 L
| fieldscreenscheme              |
1 ?% t$ U* I$ O2 [- f, I2 [! U| fieldscreenschemeitem          |# Z$ T! Y4 _3 h( Y, K
| fieldscreentab                 |
7 m( X: T- ]7 z# a" J| fileattachment                 |
. `) T& Z8 X! c, F: y- x; y) E) I| filtersubscription             |
- q( o, G. e5 F' K3 k4 d| gadgetuserpreference           |3 v- ^% l- U  w
| genericconfiguration           |
% O$ \+ C2 r- X9 K| globalpermissionentry          |
+ T% @3 f3 A2 I; Q6 e$ a9 O| groupbase                      |
$ i! o) B& [) F* M5 `: o5 |4 g) V| issuelink                      |% Q! ^% m1 V* h6 i
| issuelinktype                  |: Z( D# X% d& g6 m, e  S
| issuesecurityscheme            |  ^6 I1 z: u, V" O6 ]& J
| issuestatus                    |, `/ h4 m8 j& B9 O7 _  V/ r6 C1 M
| issuetype                      |
/ A% P! u/ R4 k; y| issuetypescreenscheme          |
; q, _( t, B8 R0 f3 F! U| issuetypescreenschemeentity    |
* v/ X9 \# B' ]& v| jiraaction                     |
7 C5 o3 \- Z6 M| jiradraftworkflows             |3 X4 Q% U! G. E6 ], p
| jiraeventtype                  |: d% ^8 v% _. d: g
| jiraissue                      |
( }8 J- v$ g% O6 Z# x; S6 v* C| jiraperms                      |
/ |9 {6 O: N9 m| jiraworkflows                  |
$ H) S5 V2 D  p) @| label                          |! ^1 E7 D; M, j* p1 W/ `2 V
| licenserolesgroup              |: A! u& |" l1 t0 _$ c& f( ?9 e
| listenerconfig                 |; _+ H/ X2 w7 n5 Z/ g
| mailserver                     |7 O$ r' y2 H4 ^3 u# w
| managedconfigurationitem       |
7 y! `% Y: B: W+ H( t| membershipbase                 |
& p- y* S% F, S1 `& x- J% Z| moved_issue_key                |
4 c1 s- k) Q1 U+ j| nodeassociation                |0 \# z9 T& ]; x- B% Y# f+ `
| nodeindexcounter               |
/ u, L% N3 q- m. j5 || notification                   |
% b  ]- Q3 U$ ?+ Y| notificationinstance           |" }6 y, a) G  x6 {
| notificationscheme             |
, n- n. d8 d6 \+ b, \7 E| oauthconsumer                  |, ]+ d& l* `  K' `
| oauthconsumertoken             |
( G6 F0 w) h$ k; g7 ?( n# x| oauthspconsumer                |
5 U( `2 z; X; X, ^6 ^- W| oauthsptoken                   |- R2 K# e9 D) ~% c& Z
| optionconfiguration            |
4 o$ g5 O8 \( B4 v: b0 w| permissionscheme               |5 D  D& ?& q8 K) b& w
| pluginstate                    |
2 g3 Q2 L* X2 P4 S| pluginversion                  |9 ]- g. ?3 V" ?! S, i
| portalpage                     |
+ Z+ _9 I4 ^1 D( a& y4 s- T| portletconfiguration           |6 q: s. i5 O0 }7 x. w* v0 J
| priority                       |
, p8 K4 I& S* E- `& t" c4 i| productlicense                 |- a. S3 L) h, B1 e% M
| project                        |
9 Q! O1 s: c6 h9 R4 w% t; t# ~| project_key                    |* M! {! V& z- n' L8 ]7 b. b( O& L
| projectcategory                |
- l, G! J/ ^5 L( G: y  z| projectrole                    |) C" m3 _: ?) X3 [
| projectroleactor               |. K- e/ A1 v# U0 I1 a
| projectversion                 |; U( u1 k% Z+ c: g% u
| propertydata                   |
" F' j% j7 }# f, |! I+ _| propertydate                   |  T* T4 e, R2 R  H3 M: L
| propertydecimal                |! O! L1 x! {2 s: X# g" u* y; Y
| propertyentry                  |
$ H  @7 \5 Z0 \( i4 {  e4 \| propertynumber                 |5 P" p2 q: |: K, r
| propertystring                 |
2 v0 s  G, K: \8 b: L1 f; j| propertytext                   |
" ^0 ]9 z  P' l7 i5 O- u| qrtz_calendars                 |, }3 Y) Z2 B7 X! W0 b3 l9 M
| qrtz_cron_triggers             |
6 `* G1 t/ I% ^# P# O, e; T| qrtz_fired_triggers            |
$ p% e( o1 g) B3 \| qrtz_job_details               |
* c2 t) j) y$ D- {% x| qrtz_job_listeners             |
5 t& ^9 m) f9 @( o, s| qrtz_simple_triggers           |$ p1 o0 d5 P0 X7 C* h6 d
| qrtz_trigger_listeners         |
  n3 ?' i. N. y3 H4 s. t: I2 Z- w| qrtz_triggers                  |) @" Q  M4 i3 c, G. N# s9 D1 [1 {
| remembermetoken                |" D+ U! s7 `- o, h' h% H; ^% H
| remotelink                     |
6 l5 G2 h+ R# || replicatedindexoperation       |
6 k- M7 b/ ^, Q4 V| resolution                     |
, W3 }( \4 k' u4 v) W8 s8 M6 H| rundetails                     |/ O; r: u8 p+ s% C- B3 D
| schemeissuesecurities          |
, f) T. p8 S* E| schemeissuesecuritylevels      |
; n" P* u6 _2 \/ u+ V! |5 v| schemepermissions              |
2 s0 {! J6 h) l4 x2 f  f+ i| searchrequest                  |
. r  F0 R: |2 G( ~| serviceconfig                  |" b6 R+ v9 L7 k9 b7 p( K
| sharepermissions               |4 f4 v( P( O, u, U9 `) n6 z
| trackback_ping                 |
+ k. T, T* `% P, F| trustedapp                     |
! M' j$ d8 G' g& c: I| upgradehistory                 |2 b  c, m! y  u
| upgradeversionhistory          |3 s8 N/ ]8 R9 _9 E
| userassociation                |! Y3 E. I. i6 u, k& V+ y9 t2 V; S
| userbase                       |
: W7 A, C/ @' o) E+ j| userhistoryitem                |
2 e/ A- {8 e+ I+ A- d| userpickerfilter               |
4 B% [5 y( p& w6 W0 Q, A* C: w| userpickerfiltergroup          |" @! k5 T9 p4 ?/ H- |; V% a: H
| userpickerfilterrole           |
8 t$ t' x" s7 m8 F/ \| versioncontrol                 |" C9 U4 i* d; Z! K: X( Q
| votehistory                    |) c4 n4 \1 Z" l4 o6 C, F
| workflowscheme                 |
( h" X! P% a, Z5 `0 K, z| workflowschemeentity           |
2 s" ~" G  t: m5 e. O6 ~# j| worklog                        |
1 e+ l. Z  j" Y* T$ z! \( l+--------------------------------+
, c5 z4 C+ C) h3 R215 rows in set (0.00 sec)
* t/ [, Y8 s6 G& N
" f: u% M. T0 P8 ]- vmysql>
. m2 A* ^" _# [. Jmysql>
" \. x! S7 u! l
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-1-22 09:19 , Processed in 0.060820 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表