SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3389|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。+ g; M2 d0 {4 ~$ O) L7 }1 ]3 \
谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:
. n& H* r. _) v# f0 w1. 安装MySQL! @+ ~7 ]) N# G' r4 G
Database                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi; c) c# Z1 P& R1 }- K$ W
Connector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi
4 h, r& i! @. ]: `5 v) [+ d2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)6 ~" y9 T9 F6 K6 C& A; c
3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库
$ B3 z9 U6 @& j* Z, f
+ P6 E' H% N! e2 p: ^2 C建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。
8 N0 q5 l% i4 [+ ^. w- ?; x) m/ ?+ Q& i( @# I3 I: K
安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。* |: w) d. L: }) l
9 L; j/ z) K" a* M: F) c7 X
下面是的我 mysql 供参考:
2 u0 g5 S$ T. r0 B- I1 ?8 U( h4 z7 Z/ i
mysql> show databases;
$ p0 L2 A- p* O4 j+ A+--------------------+
! g7 h, {% a5 Q" n| Database           |3 K# Q" B( J* x( F
+--------------------+
* n/ W) ^, ^) J) s| information_schema |1 U. q" i$ w7 t) T
| confluence         |: T& y7 b5 ~5 @$ [6 B4 h4 X, }
| jira               |
: m& N( j6 K( A2 {. p+ J| mysql              |
3 H7 ~7 N( s4 v3 Z2 F- i| performance_schema |4 G9 L- I) _: P- Y$ L9 R9 R& e- ~
| review_swdb        |
& g) ~2 y0 I0 l" K1 Z$ f| reviewzxdb         |) |" ?/ N  u/ _& }% g
+--------------------+" ~/ E1 x% E* m
7 rows in set (0.25 sec)' M, C$ w- o; K0 `5 o( ^
. ~4 f/ n  w3 g( N2 g9 S9 q; I
mysql> status;
" `. B& C0 Z' o- e5 m* ~# N5 @--------------  n# u) E4 _& s; n
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
- w+ I( y/ v  E: l/ Q8 ?) d- P( K% g) ]* t0 g/ V! o! ?
Connection id:                43  H( l* ]  ?( X2 C+ l
Current database:       
# c- @! F' T* C2 M  A6 N- e  ~Current user:                root@localhost
, g$ d) Q" f* d" _  ?: U" ?1 j3 U7 LSSL:                        Not in use( ^! L8 e  z' D
Current pager:                stdout9 B" B! b/ Z+ x; ?6 h0 _: h+ E
Using outfile:                ''
$ e7 ]1 t( Z- MUsing delimiter:        ;1 j5 u/ a6 U" y) F. }: w
Server version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL); l5 A. m3 D1 X! O) S8 j  c1 Q, p" [2 V
Protocol version:        106 k* d  i7 H" ?9 h) J/ d
Connection:                Localhost via UNIX socket
) S$ t" E6 @+ H; T1 c! mServer characterset:        latin12 D: S4 l$ m) g* [( r8 L
Db     characterset:        latin1: [4 f1 L* \4 y
Client characterset:        utf8' N. C8 _% t( t4 j2 p8 I6 ~
Conn.  characterset:        utf84 J8 P& ^) s6 W0 @, K1 o
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock; y5 P1 R; n* z3 E! E
Uptime:                        44 min 31 sec' x5 a4 [2 q2 T7 `  U8 s

6 \+ P$ A8 Y- r& p4 D& xThreads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175  m4 x' k7 k, o  J5 T- f
--------------
) A5 j6 t* g3 D7 X- ]9 H9 s2 Y# x2 K1 m
mysql> # r! m3 v3 ^- q, i4 d4 d
mysql> use jira;0 W1 K7 |: V& B' v/ _
Reading table information for completion of table and column names
& O/ K0 B! U$ E0 ~0 p# G. M' iYou can turn off this feature to get a quicker startup with -A! L" j: F( j; z6 o0 k5 T2 V& o5 o
, g3 q5 f" c+ V7 w
Database changed
: z. n+ g) O  Pmysql> show tables;
" v6 F6 V- D( m1 g+ ^4 B' T! x7 [+--------------------------------++ k1 a7 Y+ W, D" Y4 L* B" T
| Tables_in_jira                 |
- I  f  k8 X8 |& `+--------------------------------+! v! O5 r0 T/ o, g
| AO_0DB21A_CALENDAR             |* T! H3 O4 m) D# ?" P
| AO_0DB21A_SHARE                |
! B/ |& |5 k$ N/ b| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |1 |$ {8 T% `. J* i
| AO_0DB21A_USER_DATA            |) _: r$ f2 y/ v5 M& J. u; w9 |
| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |/ c9 v, t( a7 y' v& s  ]4 j
| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |
, s/ B- T; L# O| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |5 t4 R1 H3 [; t9 v9 [1 _
| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |
) {, S+ J: n( T+ N/ z' M# X| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |, t5 Z* X1 d' c. M6 p8 i+ H( l) v
| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |
: O9 K3 B, M2 f1 s| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |
; s/ V: O! t1 }# e| AO_60DB71_AUDITENTRY           |
+ R* i' Y4 E& U- P; _6 ?| AO_60DB71_BOARDADMINS          |
5 V$ b, W8 A/ }( ~/ \7 ~| AO_60DB71_CARDCOLOR            |2 l: ]) c- R5 j
| AO_60DB71_COLUMN               |
# Q' a, ?( K; \9 O& @| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |
3 a! D" }; H  u* G7 z+ j. T| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |' i9 D) [: ?  n6 s
| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |
# I8 P& z$ c9 \3 X  g) T| AO_60DB71_ISSUERANKING         |- F1 G1 D* w9 g. \/ X( H" E
| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |: w  Q5 w) p" o
| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |! Z, R- S7 P' L
| AO_60DB71_QUICKFILTER          |
# {6 j/ a# v$ q$ f- X| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |
# s* S3 X6 d" q- d| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |
. w0 r/ a/ l4 X: ^% y0 S| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |
2 |1 H% x: I2 `9 t3 ?5 p3 e| AO_60DB71_SPRINT               |
- d4 U9 N3 @4 J' p# e$ `% V| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |
, o- q4 y. @. w- d/ E4 S| AO_60DB71_STATSFIELD           |# I, J9 D" t; t1 j2 x* ^% z3 W
| AO_60DB71_SUBQUERY             |# ?5 Q* J- O+ L% o* G# s9 V+ n
| AO_60DB71_SWIMLANE             |+ E) I- K: B- R! r% x
| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |
+ J; m, A6 S0 z0 I| AO_60DB71_VERSION              |* E8 d. a5 y0 `7 D( y7 ?6 q
| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |
0 }1 q4 {7 d( w| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |
, h/ |% q; X& |7 O| AO_E8B6CC_BRANCH               |5 a6 S$ M' ~0 q: J! K5 L- }
| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |
2 [- Y% g9 b" b; Y9 W+ m| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
: k1 W! U! f" u7 N7 A, {" H| AO_E8B6CC_COMMIT               |
/ E$ Q) F0 F2 y3 b/ G' H5 [) m: b. K| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |( O" f, a4 y# d7 a1 v  e7 U5 c
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |. u3 B' H/ b/ c
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
6 \0 z0 L' L; M4 U7 [. U. j, ~* p8 V| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |
- ~3 ^+ l5 }+ m5 g| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |
; S+ N' B% X5 Z$ r1 h: d# V| AO_E8B6CC_MESSAGE              |( Q7 S4 l. y5 K
| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |
; D  F* B! @( ~9 u& r- B) ]0 b, I) L| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |
( [7 _( a( ~$ {" s| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |9 ?: r6 @. ^* a2 i* r, N
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |
2 R6 B- K8 P+ Y' J- J- U| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |9 U# z- h* ~: r
| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |- `6 ~! @/ h1 b- d+ O$ \
| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |
% z3 c7 r( ~( r0 i( H6 B| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |
6 g+ n( X/ V& M, o; S' b| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |
: J( b% P% O# a0 I7 x& J| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |
+ [/ y) _( i2 N9 L7 T3 O| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |% \3 K! L5 N4 G, p0 u5 d! h
| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |
1 M1 J5 f, _; K0 K& B| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |4 ~- ]" K) Y* W8 E) p
| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |8 W$ ?+ m2 o! o" h2 ^# ?$ |+ E
| JQUARTZ_CALENDARS              |
6 e/ G& W& g; r  \' n| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |; v) j8 S$ a7 m+ t
| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
7 w2 J* q2 s6 {( ?9 U1 O| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |% M( h6 {! L& w% z+ ]# f7 G. V
| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |6 H. f6 h/ N, G, [0 a" b
| JQUARTZ_LOCKS                  |  W. T; l. i& t" m
| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |/ h2 ?" ~) z9 Z5 U- `: b
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |" f# |& A- @1 u! ^
| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |
& E. E+ n' d5 g* `$ o' F| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |& L; v- _! s2 s5 {: w7 a2 z
| JQUARTZ_TRIGGERS               |1 d3 h, G. a) w$ v
| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |/ L: T/ J0 Y) K
| OS_CURRENTSTEP                 |
, w8 H- _' @+ s2 j1 n# ]| OS_CURRENTSTEP_PREV            |- F2 v3 @( [" P
| OS_HISTORYSTEP                 |
1 O7 p% D# T( g: y5 I2 A: S| OS_HISTORYSTEP_PREV            |- l( T- M) q/ {
| OS_WFENTRY                     |
) g6 e  J) [. O8 a1 z/ K+ q| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |
3 y7 O2 Q" _1 ^" P8 a| app_user                       |
4 r% Q$ f; O; B7 f| audit_changed_value            |
6 l: C$ E( c9 @: G| audit_item                     |
8 |2 d/ s/ X9 s: l3 {5 L- b: @1 S$ N| audit_log                      |) M" t' s& h, m4 A- A) X
| avatar                         |
1 I/ z9 k, f# F, v3 G8 I6 d| changegroup                    |1 q; ]5 l! k/ l8 m4 C% N: r; B. C
| changeitem                     |# L2 c' P. K5 e9 _# Q7 H  T
| clusterlockstatus              |) T1 v! @) b& ?" h* ^- s1 ~3 e3 K  m# v
| clustermessage                 |& N. u/ u1 ^5 b6 Z+ u& @+ x
| clusternode                    |% T0 }' J; N9 n0 o: z1 R' W
| clusternodeheartbeat           |
8 j: w- q$ k! J/ d, j| columnlayout                   |! D, z7 L- V1 ~% a+ G
| columnlayoutitem               |9 m4 z; D2 _7 ?+ F9 ~: s
| component                      |
, Y' \0 ]2 e- m| configurationcontext           |
* @0 t0 |, b. T) y) ]& |' p| customfield                    |
( X4 @: G% K' p9 ]# U! h| customfieldoption              |
, b! w% Y% T, b" V( x" m| customfieldvalue               |
9 V& j9 w/ [! N| cwd_application                |& g) R1 v" E* `" I  v; E9 _
| cwd_application_address        |+ j0 ?- O" i$ C* j# g7 C) [
| cwd_directory                  |) ]  P, D  F8 n, C
| cwd_directory_attribute        |. f: N; S: L0 ^8 f* e# k7 `
| cwd_directory_operation        |
$ C5 y7 V! K) h9 {" P5 B  n| cwd_group                      |: m, G3 C4 N0 B8 j+ R0 U; h
| cwd_group_attributes           |$ y1 a9 P" {6 |( A4 G) ?, X
| cwd_membership                 |
% j' ~: i3 Q" K  R% C| cwd_user                       |. a. e4 G( H& f9 M$ l8 x4 e/ W
| cwd_user_attributes            |
0 {/ w, l7 f  F/ K| draftworkflowscheme            |
! N+ g) [7 g' Y6 k: r| draftworkflowschemeentity      |6 S" l8 ~/ a9 `8 l, L/ y2 q( {
| entity_property                |9 c5 f* w; q7 v9 q1 S5 J' Z
| entity_property_index_document |/ ~+ r& i( ~' F+ [' {* ~
| external_entities              |
. J* N9 c, \. ?$ V1 w) V| externalgadget                 |
! U$ E3 ^! ?& I/ h* A: j; N| favouriteassociations          |
& N6 }7 i8 b; K) D9 I| feature                        |
( L( m0 O! A% b/ E1 c8 E  u  b& p| fieldconfigscheme              |
: d# v, {9 \  R| fieldconfigschemeissuetype     |* f' x& S- C5 ?+ F
| fieldconfiguration             |
! E6 h. I' f/ U  h, j1 f| fieldlayout                    |; Y1 E8 u, h% {4 S: q/ E
| fieldlayoutitem                |/ k1 z; c. P7 N; N% a" H6 p
| fieldlayoutscheme              |
$ C; \$ d' t. I3 Z; U| fieldlayoutschemeassociation   |* K9 |5 y8 i- |6 Q4 X' y& e+ i
| fieldlayoutschemeentity        |( k4 U) G! b8 l8 T! S
| fieldscreen                    |
- W% u  z. R* J1 [| fieldscreenlayoutitem          |
1 C7 O4 h. [: H. w| fieldscreenscheme              |
3 J  X2 F( X3 E6 R9 a  }1 W| fieldscreenschemeitem          |
- y. p+ m5 V7 E$ {, J) B3 I: v| fieldscreentab                 |6 G; ?/ I% o4 q. K
| fileattachment                 |
! I8 |. P9 z! Z| filtersubscription             |! g$ u- P5 @  u( w
| gadgetuserpreference           |. b% ]7 D& U# l0 l8 {
| genericconfiguration           |) h' v- _) j2 I2 [/ d
| globalpermissionentry          |' t3 A7 ~; {3 I" X7 i4 k- P0 y
| groupbase                      |8 g" x' y9 b' |, T2 S5 @9 N+ L
| issuelink                      |
8 D5 u% k+ B6 D  Y| issuelinktype                  |
( A1 |4 V, _# B* ]3 P8 b6 m| issuesecurityscheme            |
3 F8 `0 v# G7 f. Q1 T| issuestatus                    |
2 M4 ~' \$ q# `* l$ i| issuetype                      |
5 N1 [- H& T2 R9 t; s| issuetypescreenscheme          |
! y8 w; n# A2 ^| issuetypescreenschemeentity    |7 q* s+ x6 [0 ?* s0 ]- s) a
| jiraaction                     |
( W  t* N+ b' }+ L7 _| jiradraftworkflows             |
$ C% L% O. I. R( K0 u+ H7 {$ @| jiraeventtype                  |
; |6 L9 g" ~4 T, L| jiraissue                      |2 C; l, i# a7 Z8 s7 {1 g
| jiraperms                      |
5 @$ {3 h) d  _/ I+ ]( d# g# |. G9 K- P| jiraworkflows                  |8 @% _' \* v4 _5 z) c% |
| label                          |
& \8 E% _( X' r2 L4 F7 B* V9 I" {| licenserolesgroup              |
/ i" y# a+ t: P  c" y| listenerconfig                 |
$ x& U* h& I5 _1 ~; P) J| mailserver                     |+ K* f( w5 `6 S0 k+ H2 A8 Z
| managedconfigurationitem       |
  O& {8 f4 o8 N5 i9 b| membershipbase                 |
$ j5 F' b% [. O5 P$ V| moved_issue_key                |5 f/ a' m3 h# H* e% L6 u1 Q
| nodeassociation                |
7 o8 B6 M9 V9 x* ^  F5 ]* n| nodeindexcounter               |1 f% a) D: P; t8 [7 P' U6 U+ K, T' }
| notification                   |- D- n' _6 m9 p9 q; q  D( i  ]* j6 K0 Y7 R
| notificationinstance           |
( X" d- E1 \/ K& t. h7 l, k| notificationscheme             |
' K4 W0 P; _9 y2 M0 p7 j) F, || oauthconsumer                  |
: w- i& p" v9 h) h4 z/ s1 W| oauthconsumertoken             |5 `& l3 E& p- E; v6 \( v
| oauthspconsumer                |
5 [. M1 h4 ^0 k. s/ Z| oauthsptoken                   |
# q$ w4 \; k4 @# ^' R5 q" O2 {| optionconfiguration            |  |$ \/ l4 m, D+ Z5 j+ k% u7 E
| permissionscheme               |  {* l; I8 \: t. E/ P  R: y. D, E. X
| pluginstate                    |
% A; X% v: z% v6 Q$ a+ F" F9 M/ k| pluginversion                  |* O3 P8 Z9 N( b: a
| portalpage                     |# b; r& k& a' R, h
| portletconfiguration           |
& r5 k1 M( r8 ~" s, y| priority                       |
% M8 Y' l* @/ z" X| productlicense                 |% T* X* Y5 _$ J& B: n: X6 F
| project                        |
% s" a4 h' R- b, X: R, d8 ]| project_key                    |
4 U, y( @9 P1 s| projectcategory                |
% v" a# p5 Y" b$ n) N" m| projectrole                    |8 s+ I4 D+ E  _. Y0 g9 \# ]) K! `% Y
| projectroleactor               |
6 \7 g3 K8 h) Q5 M9 u. B& |, y( m| projectversion                 |
/ y. K0 E% ^3 T0 d; F| propertydata                   |) J: g9 P$ K# _) C+ p  `" ^
| propertydate                   |  N  k0 |2 A9 V1 ^
| propertydecimal                |' r; M5 [9 f8 R$ G' A/ r9 {
| propertyentry                  |
; p3 C) }7 P& N+ @: O; n' C| propertynumber                 |+ P, J; R5 @: ]! O8 r
| propertystring                 |; v5 `$ E7 m  k. J+ u
| propertytext                   |+ L1 U+ t" ^! r) D8 k9 k3 p7 R
| qrtz_calendars                 |
% R' o/ b" |* \; Z| qrtz_cron_triggers             |
1 y9 H# c3 K' M( ^6 @; L. t| qrtz_fired_triggers            |6 x: @$ ?% h* m# Y
| qrtz_job_details               |0 q% J5 S* y4 }1 f/ C1 K8 z
| qrtz_job_listeners             |; q  r: F: z1 g* u- R
| qrtz_simple_triggers           |( Z0 o% a% d' ~& H  S. f
| qrtz_trigger_listeners         |# ~( S' P- F- Y  ~3 K$ j
| qrtz_triggers                  |
7 I; C6 l6 i* p+ W1 e. y$ `# U+ }/ C| remembermetoken                |
" J6 T/ s; U8 Z5 s| remotelink                     |
( z+ W  `, L+ z% y9 z) R+ `: M| replicatedindexoperation       |
1 X6 o1 a+ V8 r) f3 A& N0 E| resolution                     |) Q8 m; u" |3 @- i7 q
| rundetails                     |. v: f2 e! O$ \2 Y
| schemeissuesecurities          |# O9 |7 o+ j, L+ S# o
| schemeissuesecuritylevels      |! g1 f# b9 T( `7 M
| schemepermissions              |# |/ M* s0 n" ^$ ~
| searchrequest                  |
3 D+ b$ T) Q* ?9 l2 i| serviceconfig                  |
" [% K6 ]3 D, R4 o1 W| sharepermissions               |' H  ?& k- \& I0 s
| trackback_ping                 |
& W, m* u/ c8 o; R# _% g! _| trustedapp                     |
# B' h& }9 f1 m% U& u| upgradehistory                 |
- U4 {4 v# D, Q. M2 e| upgradeversionhistory          |
4 f- e, ~; Z# n/ _7 e/ T- C| userassociation                |, T2 O$ k" O# q: e( G
| userbase                       |
! V& o" c% p- K+ j  s| userhistoryitem                |
7 o5 y6 c1 y' s; K4 i| userpickerfilter               |/ O! v* P* x- V1 N* t0 D, v, U, ~, m
| userpickerfiltergroup          |
! h0 {" p3 H0 }4 j| userpickerfilterrole           |
6 v" m% W) L' c| versioncontrol                 |! J  B6 U  U' e3 S
| votehistory                    |9 S7 |9 c( S& T
| workflowscheme                 |
6 X' u3 [8 g. V* t9 J$ x, B5 |6 g| workflowschemeentity           |3 H& e( p! Z0 z1 h
| worklog                        |( v8 g2 X3 S) {- w. K# v& x5 i
+--------------------------------+: y' D, {7 S& v9 L
215 rows in set (0.00 sec)
; C: C$ s1 X  E- |
/ `# X5 E% M' x( O  s  s2 w) t$ R6 bmysql>
3 D  \' n! r+ @mysql>
/ o7 G' `5 w7 f' Y7 u6 ?2 B5 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-3-24 15:23 , Processed in 0.065683 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表