SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4029|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。+ [# b9 c4 L! h( l
谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:
& J: K0 N& `- V% M/ B- e  c1. 安装MySQL
% |9 f2 R0 _8 EDatabase                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi
, k# L  B& c3 D& R- f& Z* OConnector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi2 A5 }, y6 c; I; X1 q) O' m
2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)( ^% r9 X$ Z& C
3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库8 l, D! N" b( d- }2 \' A% ]
$ G) Q& \$ O, G  u9 [& P
建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。
7 N, q2 u; ]# S8 d; _8 k+ @, F7 _* R/ O9 k
安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。
5 {2 ^" `, y. O4 O( ?; d, ?9 M  d$ G* b' Y2 l% I- d
下面是的我 mysql 供参考:
, x( R! F+ k; @9 k9 E& n3 X' i! E: t' |
mysql> show databases;
6 x# u6 B7 K' d' ]' @( f+--------------------+4 ^( N% }8 u; B$ |+ ?
| Database           |
! `7 H0 Z  @$ ]1 G, R9 M+--------------------+
+ m: |$ S0 m' J4 Y: q( |/ R& ~/ I| information_schema |
& L2 i1 Q" R8 J7 O1 e4 H| confluence         |- Y3 n! `% e* x' R! y4 l& Z3 C# c3 X
| jira               |
; i  h" h$ U; `& l* Z| mysql              |
5 _2 E- [: N* ~| performance_schema |4 Z8 [7 n  t$ s6 U* M. Z) d! M" R
| review_swdb        |
3 {1 o: v, B" m1 w, Y* _| reviewzxdb         |
: m; O% w$ l6 r: y0 u+--------------------+' y' B2 o5 ^) V1 [1 @/ c
7 rows in set (0.25 sec)
% D+ X5 Z, e" B6 q3 V4 h! F, T' W* W* l2 E
mysql> status;
8 l" V, J( T$ j% u2 o/ s# x--------------  Z: v. c* d! b+ a, o
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper+ ?: d, U: ^9 |
* ~# A' R8 Y* \+ p
Connection id:                43: H1 D4 d! \* I1 x8 x5 u7 v1 }1 Y' h& T
Current database:       
$ d; G0 u% r+ P9 f; I$ {Current user:                root@localhost: c8 s- f# U' I
SSL:                        Not in use' _3 F( w9 O% Y6 v2 e6 ^7 _
Current pager:                stdout9 a; [( X5 R+ Z& n' u! @
Using outfile:                ''
" }9 f4 R9 D! FUsing delimiter:        ;
9 q. i& ]) S- t9 zServer version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL); c; k  ~8 U; d; Q0 N, z7 y4 q
Protocol version:        10  D! _' U- p% w8 q
Connection:                Localhost via UNIX socket0 o/ F. A  p. t! z4 o* |
Server characterset:        latin1
) R$ ?4 u/ s( z; G  \% `. BDb     characterset:        latin13 b3 _  S* a; l. h) s1 c7 x2 Y5 U
Client characterset:        utf8
0 Y) K1 E9 m( f4 G7 t. `% B# bConn.  characterset:        utf8' v% {( k4 f' S6 u
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock7 J- U) ]# F, B5 J9 w' u
Uptime:                        44 min 31 sec& H1 X) W% _9 U. `1 m

! z) E+ Q, g. e5 {Threads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175  m% w0 c2 A# r# \% ]8 @+ [
--------------$ @$ b; f, x% i

) y. }( D& z1 o9 h( C8 D1 ]' ~mysql>
9 v1 {! D9 u9 K  [% f+ I, A2 ?, Gmysql> use jira;
: g! |9 G& @  s% x  s4 wReading table information for completion of table and column names5 ~" N# T9 Z) r9 P0 }
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A+ V0 C, r) Y7 `# R; [

6 B$ p4 n9 C2 m, K3 q; lDatabase changed$ s2 T& D; K2 q% J. }& k  a, p
mysql> show tables;  t# D. B7 K* i' }' U0 x( [
+--------------------------------+
# b) p. R& [! n3 D; Z| Tables_in_jira                 |
' @* k+ V( Q# r. f  C9 A3 F+--------------------------------+
7 j! h6 t- X' f8 u1 S7 u| AO_0DB21A_CALENDAR             |
1 S6 u+ E& Q8 S+ S' P3 ?| AO_0DB21A_SHARE                |! c! Y- g4 U6 v
| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |& f/ R9 t5 s0 [8 D4 T
| AO_0DB21A_USER_DATA            |  \* \3 \$ V, C/ W5 k. r8 ^
| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |
4 q/ ^: l1 d) c: s% I| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |# \9 H0 `2 S0 R: W: R
| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |, g+ H7 H7 A: O: _# f# w& `# C9 I" o
| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |- g# y% ~8 C/ p8 W" ]+ P' C
| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |3 |9 h: C- K" U4 |* s% q
| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |
5 e' Q1 x/ H' f% r: f1 q$ B| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |7 D7 A. ^7 V8 C6 u: u$ T& l
| AO_60DB71_AUDITENTRY           |
2 r+ T7 N$ `7 G) c4 t| AO_60DB71_BOARDADMINS          |
6 J" w' n- A* x: b| AO_60DB71_CARDCOLOR            |9 N: E" i1 G$ O7 H
| AO_60DB71_COLUMN               |! p/ y; f* R& F2 `" E
| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |. F1 e: E4 _) d4 j1 {
| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |
* u4 c6 w0 \0 z0 N/ ~1 `" Q) D| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |9 E* o; I, \7 [) x; L* g* o
| AO_60DB71_ISSUERANKING         |7 q2 T% A7 u! m; |& o
| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |
5 j  S4 ~3 t4 x7 m| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |
3 P6 C2 b* Y9 \& B) \9 A: f| AO_60DB71_QUICKFILTER          |; y- q" v5 }, p, ^8 W* T2 {1 n% U
| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |1 }' S. T9 `5 A4 I# Y
| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |7 ~' [  K; e3 T! ]
| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |; g3 M/ s* V5 Y9 y8 y2 Y% T
| AO_60DB71_SPRINT               |
2 `3 f# A, Y; K' `- N7 J, s* M| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |- H1 G, m% I% h
| AO_60DB71_STATSFIELD           |
! o+ i5 ~8 Q  v8 |% I1 a& }| AO_60DB71_SUBQUERY             |  f! r* a; k- X3 u) Y* g. b
| AO_60DB71_SWIMLANE             |
& M2 v  g. d3 x4 h4 q4 \| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |
3 o1 v% p5 s. R| AO_60DB71_VERSION              |
. M  b8 c" d) r7 o| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |
! T# F9 {/ ^7 B( w/ T| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |; M& w- \- j6 o( E$ `% g+ f
| AO_E8B6CC_BRANCH               |/ |2 @( J+ o0 G* O
| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |  T, A% v1 R* B& h
| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
" m( r5 D1 Z$ L" || AO_E8B6CC_COMMIT               |& X' X7 F, ~! j
| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |: y7 K( Q5 ^9 C$ }
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |( O5 F- J3 ?0 ~4 r: t
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
0 ^! h" c1 I+ \  G! l; N| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |# b7 Y3 q: ?+ q% ?3 V/ O
| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |
2 y0 ]. O, b2 z; h2 M. V, L! P| AO_E8B6CC_MESSAGE              |" Q8 K& T4 a: l  A- R
| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |' Y. E5 T, L# t% e: C; _3 U
| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |
! E# f' w2 a+ D6 c| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |- V4 S4 W3 c4 Y6 x  o' j
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |# e; k9 }$ ]* Z' S$ ^
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |) Q/ Z- Q8 e9 R8 A
| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |
; w4 F9 _0 b, n  E& u+ K| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |5 m, H: x3 C0 a3 x- h! [/ l& v9 {3 L
| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |
) T" h. ^( r! S: m7 @, l+ \6 Y| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |% l* T6 G/ }* M1 e( y
| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |( `: P! q" B, M/ q2 q
| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |2 |5 H+ G" R( z
| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |  Y) }! l1 T1 y6 J4 Z
| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |
( v  M; ^2 D, z) }. o% z| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |
4 Z3 j0 A* V: c0 v7 N$ ?| JQUARTZ_CALENDARS              |
5 f, L- t8 P6 o2 Y$ t$ C( k" v# ~/ H. r| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |" R/ ~! e4 f& f% {! [- Q+ R
| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |" S" X4 H. _: A, M2 @8 R+ J
| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |! y7 G' H; n9 ~3 @3 y/ w( l
| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |7 W, V# S6 A5 k) P
| JQUARTZ_LOCKS                  |
, @2 j+ _6 \8 g8 B( @1 n; i: N/ B| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |* p8 w# M: s5 N% c8 W: Q
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |
3 D4 e6 ]0 i% k) m1 d+ {| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |9 W; \- |7 t  [% [# G: v
| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |1 ^2 E' R' E3 x  V- D% X
| JQUARTZ_TRIGGERS               |
3 {' G) C1 Y' n( W9 o; r1 c8 u| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |
! V( p  G4 L  n4 B5 y( T: @8 q| OS_CURRENTSTEP                 |# d/ g7 J7 d, c" J6 E# C
| OS_CURRENTSTEP_PREV            |2 d- Z$ L" d5 c
| OS_HISTORYSTEP                 |
8 f0 w1 k. a$ D" E! {! A0 ^| OS_HISTORYSTEP_PREV            |
; U% {) b0 G3 @+ R) |; c| OS_WFENTRY                     |
' Y- F; u2 Q  r+ @, X, h8 \| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |
7 k$ s0 M" L( e& h| app_user                       |" J. c1 G" u7 r& ~
| audit_changed_value            |  H( m# O! ]  u: }4 n* Y3 i, d
| audit_item                     |
/ s/ K6 D" i0 C# ]| audit_log                      |
6 G* v  i2 q! z7 {2 || avatar                         |/ i9 M4 A. T5 B1 }4 E1 F9 W
| changegroup                    |9 z; Q9 B1 v. T7 s% `9 A& D
| changeitem                     |
7 I7 l/ E- a4 D! B9 o+ s; d% G| clusterlockstatus              |1 A6 }" Q+ ?: V; b1 T9 w/ p
| clustermessage                 |, S- L! `! ^9 G& m+ A
| clusternode                    |
1 L* W+ \# S4 Z/ E% ?: T| clusternodeheartbeat           |; n- |# ^  i- ^8 u+ _5 ~0 C& r
| columnlayout                   |& C4 J9 ]8 l9 }
| columnlayoutitem               |
5 j3 \% O4 b2 v4 q3 t& z- y| component                      |
0 Q3 W( l6 z/ l& t- F# x| configurationcontext           |
+ _8 T2 E8 k+ M- y& ~| customfield                    |" L$ K( H0 {5 \
| customfieldoption              |2 A  y& ~6 {. B- f1 G& j3 ]0 n
| customfieldvalue               |0 a& E8 c) c! r. I4 q! R
| cwd_application                |( K0 P5 V0 F9 r1 R# w. e2 ?# }
| cwd_application_address        |
9 n' O# p- U8 M! |% D) s- `| cwd_directory                  |
9 j6 m: s0 O& q; k9 s| cwd_directory_attribute        |
: B9 {" ^' M6 U2 V2 Z| cwd_directory_operation        |: s  j. K' x$ f
| cwd_group                      |
/ j. I. z0 v' S, w+ F' J/ f| cwd_group_attributes           |: Z, n6 Y& r; c7 l
| cwd_membership                 |3 k3 y$ i& j5 ]" O8 y
| cwd_user                       |
1 U+ |* t. d7 K0 ?9 [6 q3 x| cwd_user_attributes            |
2 u  a; d. t$ {4 f( Y/ S. Q| draftworkflowscheme            |
6 `1 a% [" O2 D, G; S) }1 P3 L0 H| draftworkflowschemeentity      |& i9 p3 c2 g. ?' R' O
| entity_property                |
" d" s1 b+ L5 h8 m7 r( u/ A| entity_property_index_document |
& v6 ^! l/ t. w; b! d$ Y! ~| external_entities              |
: i6 t" ?' S& F5 v& g" ^| externalgadget                 |
) E) k. V. ?$ q$ c" i# u| favouriteassociations          |
# \: ?  y; J& U8 P, w9 }| feature                        |
3 m1 z/ q, {9 c; B| fieldconfigscheme              |$ D; q! }. _; F4 c8 y7 U1 e
| fieldconfigschemeissuetype     |
% Y+ H. t5 _) ^/ C& J) ?| fieldconfiguration             |  v6 p5 D; K4 J. Y
| fieldlayout                    |1 k' z/ w& p( A8 D( P  y5 D
| fieldlayoutitem                |
. Y) j; n8 }6 A' K! y| fieldlayoutscheme              |
' |8 @, N5 R2 B& x; R| fieldlayoutschemeassociation   |
* e- C7 L# L  H( r| fieldlayoutschemeentity        |5 H( K1 p% g4 e& `1 x6 Q. @8 w7 d% V5 k
| fieldscreen                    |3 u  U/ i& e: M3 ]! m$ A1 Q
| fieldscreenlayoutitem          |  x% e. U: B" q/ s
| fieldscreenscheme              |+ {! o2 K0 T( i
| fieldscreenschemeitem          |8 n3 r2 p" g8 z! J- J6 o, j: v1 a) L* g
| fieldscreentab                 |
- |( Y' `+ @' F* O) V4 Q+ E| fileattachment                 |  M3 S! V5 h; k0 L4 _
| filtersubscription             |
3 j+ U9 T2 b4 }| gadgetuserpreference           |; B: ?9 @, Q% ~/ k# |: \( t6 x+ N
| genericconfiguration           |
) r& l. X& v1 ^4 O- o5 U| globalpermissionentry          |
( h& j2 Q, q& v9 G( t| groupbase                      |
. [4 ]; ]  M1 ]9 W| issuelink                      |
* T, K2 a7 w+ M) o4 @| issuelinktype                  |' ~0 k1 }* q) d
| issuesecurityscheme            |( t& t& }# s) a6 Z
| issuestatus                    |
, I, z3 L+ H1 Y3 z" v" {& c* ^| issuetype                      |* F  b( y3 d; }, Z' U% R# O
| issuetypescreenscheme          |: [/ b5 r' p" H$ P+ W% @1 q( U3 W8 [
| issuetypescreenschemeentity    |( @  r; j- L7 [+ {5 p
| jiraaction                     |' q0 F1 V4 t; p! g" n
| jiradraftworkflows             |& u) Z' S/ N3 \; G$ E
| jiraeventtype                  |5 O# O0 a  k1 d+ ?' E
| jiraissue                      |" z+ X9 d  O  S" b) T+ F
| jiraperms                      |
8 {9 |; m" `8 }$ Y+ M| jiraworkflows                  |" i; u. P4 c% z# p& e
| label                          |2 E% B2 [+ o/ _2 i- f$ H
| licenserolesgroup              |0 g2 E) d5 Q( a! Y8 K
| listenerconfig                 |- m/ h$ e! g0 K
| mailserver                     |% W! d( ]5 d& k, u9 Y
| managedconfigurationitem       |* ~+ d7 Y5 _8 L$ j4 H
| membershipbase                 |
$ y, k) V' U$ G2 m$ Q| moved_issue_key                |
/ L9 z5 w3 T; y| nodeassociation                |0 V' z% V, t. J( ~" J
| nodeindexcounter               |
5 _! s- J7 ~+ K/ A1 j, c| notification                   |8 o$ {* |% |& y- q" l  o
| notificationinstance           |$ A: t! k/ I# B7 @1 m3 s: _9 D
| notificationscheme             |7 g0 [5 h2 `/ z! D! p8 ?  r3 r
| oauthconsumer                  |7 Y+ Z; ]" N0 [/ _+ X. w
| oauthconsumertoken             |
- ]# {$ l' j$ b! p( w| oauthspconsumer                |1 T$ E: A' ]9 a+ t' M5 Y' b  C& E! }9 l
| oauthsptoken                   |1 X7 H1 p" F. U  W4 r, a( E) ^8 r
| optionconfiguration            |
+ y3 I# x, ~! S: }8 |$ }) ]| permissionscheme               |
* _) d/ [- `9 j  g) l| pluginstate                    |
0 X) C, _4 J- Z2 n! |! z  h| pluginversion                  |3 h! n- B- @/ z- W
| portalpage                     |: I4 q2 b; r( |4 N* d  ~5 M: g
| portletconfiguration           |- s8 C. u- w+ v% @
| priority                       |7 O& \+ e; \; ?0 d& @7 t' ]& Q2 h
| productlicense                 |6 i  g0 J; j2 r& o: D
| project                        |" k, k! w! K3 ]% ~
| project_key                    |
. j9 S% ~, z$ r5 t; Y| projectcategory                |  i" N! R" \5 ], D
| projectrole                    |3 ~9 a3 q- L6 j! c2 j
| projectroleactor               |. C7 U% H. e% i% y4 _* k5 e
| projectversion                 |
! Z" D' {8 b: U5 S! e7 n| propertydata                   |6 G9 g& q# Q! K; a$ N6 c
| propertydate                   |7 j5 z; G9 H/ v* t+ q
| propertydecimal                |' p+ _% ]0 j3 {+ ?" r
| propertyentry                  |
/ ?# @) Q6 {( j! Y4 p# R| propertynumber                 |
* g6 {9 @" {' j. g( E9 s| propertystring                 |. T. D4 C" |) U7 V* W$ T) t+ G6 ~( T
| propertytext                   |: J+ X* b# H9 u
| qrtz_calendars                 |
. q2 q! k' c" b% q% L' ~( P1 Q| qrtz_cron_triggers             |- d% E- ^4 e/ l$ }$ l
| qrtz_fired_triggers            |  M' i) \% t, s/ {
| qrtz_job_details               |0 r# [  @3 x$ t5 @( F9 q
| qrtz_job_listeners             |
5 B' U1 e1 |4 H2 Z| qrtz_simple_triggers           |! l5 w! I* t: ?- l/ i8 M; I: J
| qrtz_trigger_listeners         |
6 @6 B9 X* @( c. f5 K9 V| qrtz_triggers                  |- X6 ~; z- Z& f$ g/ p7 f7 G  V
| remembermetoken                |9 ]3 A" B; F% Q2 r; l
| remotelink                     |) H  w) U( f! T9 q
| replicatedindexoperation       |
9 P4 f# b, Q9 |1 N0 B6 u( V| resolution                     |+ G* z9 w6 P# ]9 e7 d3 v" R6 M5 J, v; h
| rundetails                     |
& O$ }  a- }4 ~# F) g; o| schemeissuesecurities          |
# u0 W, C! U% \8 }7 x  _1 Z. [6 O| schemeissuesecuritylevels      |
/ K+ K0 O: f; H: m8 M9 v0 j| schemepermissions              |
: \" _8 |' a7 m8 M1 W) K| searchrequest                  |
' a6 [+ Y7 g  u/ t| serviceconfig                  |5 h; N; R3 ~" R* O# L% A
| sharepermissions               |3 P1 [& S4 A$ x6 B  ^3 h) s1 e) X
| trackback_ping                 |
5 X, T" v/ k( Z+ d  R. S) s+ t8 l| trustedapp                     |2 }  I- E5 L% Y+ r) `$ v! x4 p
| upgradehistory                 |
6 L. n  ^& X4 h; F) [| upgradeversionhistory          |
) K% ^( I8 o) \/ || userassociation                |
0 A% z$ j8 t7 [; Y6 d| userbase                       |
! N* ]3 Q  U: N1 ^| userhistoryitem                |2 L! a! d! K/ i6 ^
| userpickerfilter               |; Y1 C* ]9 X/ W0 C/ Z# T( S
| userpickerfiltergroup          |) b& r; u; o& w: v5 a: F; i
| userpickerfilterrole           |
/ P0 x3 s- u% e7 ?2 P6 S6 J- S| versioncontrol                 |5 Z! B, L( j# z- v
| votehistory                    |) g. o, Z* ^% N
| workflowscheme                 |$ Q1 D- l% K2 D, t6 X6 X
| workflowschemeentity           |. I/ w* \' n; P* R  Z
| worklog                        |& E/ I2 X- ]6 x- N1 k- G& I
+--------------------------------+$ U: E& s" O& m  H# Z& E9 }
215 rows in set (0.00 sec)  t1 z% A6 R8 h( F  D& {8 U& @2 {
+ W; ^/ A. A! C5 L! A
mysql>
3 x% r7 R. p0 ]! A( {& U7 q3 X, Omysql> 2 c1 @9 I8 E7 S6 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-11-15 19:42 , Processed in 0.060888 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表