SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4450|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。
1 p9 ?) i3 h; @3 T( [- S; I# v谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:. U8 [/ T! f+ F" o* g: D. X
1. 安装MySQL; O) P6 ^' `. R8 j; f
Database                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi
, T; j7 u2 w7 q* i" P2 H" f0 NConnector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi4 j# j! ?7 t/ O* v- I3 L
2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)5 e+ O3 J* a2 N/ k5 c! Z/ \
3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库
! q+ D2 ]( A) u: ~" i+ z& O
6 S- M4 w, R' C- {' J建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。
8 t, G- J( j0 c/ o( m8 r  u  m. D, v5 Z: p% C6 n$ A+ u8 i) ]5 |! o
安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。! V$ i+ F$ b0 a. P9 B5 h1 m3 t! w

+ G( T' y5 k3 W- s, X下面是的我 mysql 供参考:
' [: h0 ?& K8 m' U& M& n% C- L' ?+ w$ O
mysql> show databases;
6 m: D7 o( f3 ]2 m+--------------------+
( P! s0 P; A5 t- e| Database           |
" I- S9 V1 U4 x2 I, _6 y: z+--------------------+7 F" \; T3 r( P$ b  x, g
| information_schema |6 P$ @! }- S5 {" ?
| confluence         |
) I: L/ W! O& k| jira               |
& W( @: M# ?! e9 w- N. r: I- O, ~| mysql              |/ D. q- Q9 l/ M: F0 A6 v) x( @
| performance_schema |
' G: r* Q" }: p+ [- U7 ^; t| review_swdb        |
& Z$ q4 N" X( S! ?; v  Y| reviewzxdb         |5 ]' H$ B! q% Q9 P6 ?% v
+--------------------+# O7 y0 D- _  {( P4 n+ R
7 rows in set (0.25 sec)
7 j/ j6 _, C7 A$ J( |6 [1 K0 t
2 ^5 P; S( _9 [/ Amysql> status;% C2 F9 m1 U4 Q8 O( J
--------------
) c2 e! m) Q5 H# r) ?- g6 p& wmysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper3 u" p+ G: K4 ~# M
2 f0 ~9 k' R$ \2 F6 C: K2 s$ W4 Z8 M4 `
Connection id:                43
$ H+ W/ R' W: r$ O6 z% RCurrent database:        1 P) x/ E# \! W# m) Z. c
Current user:                root@localhost1 d. J2 h9 S, R
SSL:                        Not in use2 \% V: ~  h4 Q/ h  X5 i
Current pager:                stdout
. M, |+ S! D* [( Z: Q8 XUsing outfile:                ''& b. i( ~" P% ]: }/ i
Using delimiter:        ;
4 X1 L! K' X" O% e" xServer version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL)) z- M5 V0 q- H$ l" N
Protocol version:        10
: L3 ~" c1 K8 ]+ zConnection:                Localhost via UNIX socket
6 R, r1 |$ m5 o: M- `Server characterset:        latin1% b7 _" ~0 H1 M0 u7 B" c7 i2 }8 f3 N! @
Db     characterset:        latin15 K$ M0 w7 M! n: u
Client characterset:        utf8% |6 i/ V, P6 q4 Z  [: R
Conn.  characterset:        utf8) }7 b7 o* E+ z" [9 ~! U9 A
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock! q& D. F# v, c0 J
Uptime:                        44 min 31 sec
0 ^" [. h1 h  }7 L
& K& ?% k& ^& ]- F: YThreads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175
: O+ O4 m; J$ g! a6 n--------------- o5 n/ r# ~) Z& ]5 H
- l# `  ~- D  e+ p; s7 {  X4 [
mysql> 0 G3 {$ o5 j$ ?( j
mysql> use jira;% c6 |4 {: h+ O6 T! P% Z+ f  U
Reading table information for completion of table and column names) T& l+ w# w/ L$ v! i2 |
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A9 p, y+ A& L* n7 w/ u
) G  Z6 I4 Q/ _4 b4 H; ~! g# u4 @
Database changed
$ B( X2 J) q$ E" Ymysql> show tables;
7 l$ Z$ U+ g, x* u/ R/ A3 |0 S+--------------------------------+; d1 e, z" Q3 G: Z) s6 x
| Tables_in_jira                 |* O* Q$ `$ J$ m, X: e) N6 x
+--------------------------------+) ~- ~# `1 T- ?+ |
| AO_0DB21A_CALENDAR             |5 N" t+ q! z/ u2 L# a: _* Q
| AO_0DB21A_SHARE                |& ?% k0 U& w' d; T2 h, D( N' J$ ]1 J
| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |$ H. ]7 I' i- U5 I/ M6 k
| AO_0DB21A_USER_DATA            |
' `0 z: y/ E5 b/ ]  H| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |
7 P0 b& _6 o/ F) A| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |( W$ h- E& b, g5 b# P& ~) n
| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |1 ^3 f7 A0 Q- j% g
| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |
8 u" p; b% m# M. Q' n. n- F| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |2 V/ S7 ^% E; Z% B( v- k1 q" F
| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |
9 k8 i1 z5 g  f0 Y8 G& ~| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |
  G: W. Y( X  ]$ L% ~+ [1 d+ T8 N| AO_60DB71_AUDITENTRY           |
) Q0 Q* f# f$ k& T, J| AO_60DB71_BOARDADMINS          |5 ^4 g. A4 z- M: e' V
| AO_60DB71_CARDCOLOR            |+ j2 \* ~8 K% y- n& ]& @/ H- ?8 A
| AO_60DB71_COLUMN               |  C! j+ T2 S: h# j' y
| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |
" o% Q6 V& ~* R| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |) l9 I, o6 C3 B: D7 D5 |
| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |- b5 C% \8 O$ c3 n) G* z! [/ u
| AO_60DB71_ISSUERANKING         |4 h7 m- U+ L5 L" s
| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |
# F* E  `! \' }8 u; @| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |3 i, t/ J7 }  l6 W; X$ }
| AO_60DB71_QUICKFILTER          |3 R# Q/ s( r% {8 h* @. Y* U
| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |
& b% O6 ^6 M5 R3 Q' V, g| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |/ v1 E) f8 j3 ^3 r* U
| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |
. b1 |+ H( Z7 d+ }| AO_60DB71_SPRINT               |
9 I+ B- V9 q" R7 V' X& s| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |
( W, m$ {' ~9 D| AO_60DB71_STATSFIELD           |# s! {3 h4 w7 F% @
| AO_60DB71_SUBQUERY             |' a% y* A( `9 c* K* i
| AO_60DB71_SWIMLANE             |
" y' t* P# o+ j4 _$ _| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |
9 H6 @: c5 Z% ], H6 M9 d| AO_60DB71_VERSION              |
' F$ u1 g/ s# G1 t& A" I3 L| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |
1 b5 p) W% Z, O: X' g| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |
$ z, e+ o7 A0 \| AO_E8B6CC_BRANCH               |! |/ Q7 x2 Y4 R- ~+ G* ]; O- `, y! L
| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |! X* b& y" [1 N! ?2 u
| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
+ c3 K- m1 `9 P% C) u" k; U3 b| AO_E8B6CC_COMMIT               |
6 R: E7 I' ^. h( G9 X0 L| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |
5 y8 m: b  _& O# Y. b| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |
' D2 i6 K9 i; `$ X; \8 S# d* \$ y| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |3 \' l6 J; [4 l. _* c3 b
| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |
. u2 H5 K7 c+ ^4 b| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |
  j' f  j9 s7 ~| AO_E8B6CC_MESSAGE              |, F6 l5 V, M* [; R
| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |
2 k$ {9 E: B* k$ k' p5 Z& P| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |+ N* e) P! ~. m2 [
| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |6 x+ v& C& Q0 b  e( F
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |# ^- ]+ ^1 J. |5 G# W  @; l
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |
$ r* P, b- _# R/ X& P) o9 s| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |
# x* f( Y# ?* J! L! }0 h; y* P| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |9 |$ r  ~! k- t4 O3 s3 R& g
| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |/ t0 i% J; y. n2 }' K/ x% w
| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |
$ N! u  |" l$ l' \8 m  k, v# X| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |7 q5 n# S( _9 v$ Q
| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |% b1 y* b& ?( g( @8 g
| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |
" |' ?/ E0 ]0 _& R| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |
7 Y' j5 ]/ r/ p| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |
# L  H% p8 W; }3 e9 E8 }| JQUARTZ_CALENDARS              |
; A1 T: v3 j6 \/ \| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |
$ [' W) ^6 E: e2 u3 \; R| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
: x/ ~8 M. e$ |0 n9 c/ z) X# e3 N| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |6 j2 O2 C& Z7 B! {  T3 h
| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |$ l* G; `  A; r
| JQUARTZ_LOCKS                  |) o) L% C/ x9 }5 V. T
| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |' k1 w8 `! n! q7 h* X
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |5 u) L* \% {! k( l% n
| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |
" f4 c; d  O5 r/ s1 ?* T| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |
9 F" X! k8 L0 I" ]4 t  S. l+ \| JQUARTZ_TRIGGERS               |/ w4 K# R4 o9 d# J1 |, V
| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |
% l" j! U; o4 o% U2 a3 \| OS_CURRENTSTEP                 |
  e- s9 }4 y/ h  d6 W5 d* o| OS_CURRENTSTEP_PREV            |8 }2 P" N) J' |3 H! e8 x" ?8 t
| OS_HISTORYSTEP                 |
% G0 s* \- w$ ?1 \- O| OS_HISTORYSTEP_PREV            |. u$ t2 i: D& K2 |
| OS_WFENTRY                     |
0 g+ A; b; A5 X( m( y( ^  t1 t| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |
# a, Y& _( A$ G! [3 L| app_user                       |& O% p' S5 Q! g5 F8 y8 W
| audit_changed_value            |
+ R% G' P$ }# X- z6 c6 a| audit_item                     |
) b5 R' ]4 k; J& M% L| audit_log                      |
/ W* U4 W0 ]" P2 N1 C$ q| avatar                         |/ n+ q# _, ^$ S
| changegroup                    |
* Q' n& V8 `6 s| changeitem                     |
$ z' B& ], K: {5 o| clusterlockstatus              |
( u+ E  L8 C4 w$ O  q| clustermessage                 |
$ c- t/ d6 u6 v3 D  A| clusternode                    |
+ ?( o9 k" W! C| clusternodeheartbeat           |
% t, g+ a# u; y| columnlayout                   |5 }% y+ r) f9 D
| columnlayoutitem               |+ p1 W  l5 m+ N8 Q" p- N
| component                      |! b$ O, D+ @7 p$ T6 {- o; `
| configurationcontext           |
8 W- Q3 m. X: R4 i) F| customfield                    |& a3 y% H! R9 m9 Z( k6 j% L% |
| customfieldoption              |
6 \( v, B2 Y" O# ?" q% T; B| customfieldvalue               |3 m% K: z3 x. {& E
| cwd_application                |
2 q) K8 K2 N2 o! e| cwd_application_address        |; r8 _2 c" G0 D3 h2 F+ j
| cwd_directory                  |
4 }, c. s: Q9 h: b1 h  Q. O$ ?, |3 ^| cwd_directory_attribute        |1 C- T; l% L1 @) r! \: v
| cwd_directory_operation        |; |) Y, ^1 @( s, d
| cwd_group                      |
: t+ L( U9 i' \% k* e| cwd_group_attributes           |
/ w& q8 _8 P; N2 ?  C  R| cwd_membership                 |+ x0 j0 k6 V) h% v$ g
| cwd_user                       |
% Q: g0 X. z( s4 d" `| cwd_user_attributes            |2 l! b3 C; \3 n) V2 {5 [  C
| draftworkflowscheme            |# [, q" N, s: X  i9 G
| draftworkflowschemeentity      |
; R  y2 i( `7 B( c| entity_property                |9 ?# J* y3 v5 {
| entity_property_index_document |5 d# a: D4 h' H
| external_entities              |
6 p, J/ O* \- ^# [| externalgadget                 |# g6 ?! U2 K! u" J  s$ F
| favouriteassociations          |  v& ^  w( w3 e
| feature                        |
. c6 V5 g/ R! A8 D' B| fieldconfigscheme              |
+ `6 X- {# a1 F4 R) ^2 i: _& _| fieldconfigschemeissuetype     |: G, ~# g7 J; a% z
| fieldconfiguration             |
( r7 F! V( _4 p9 @8 W4 N8 h  s; K| fieldlayout                    |" H$ c+ j6 }4 r: ^
| fieldlayoutitem                |% X) S1 m1 m% t
| fieldlayoutscheme              |
3 h0 @, ?2 V" [- y1 ]% |' o| fieldlayoutschemeassociation   |
9 ?' e/ M1 U# R6 e| fieldlayoutschemeentity        |
: |$ n/ ~, X- C) s| fieldscreen                    |5 F" A. J& e7 w! [
| fieldscreenlayoutitem          |
- |2 f  m9 ?3 S/ D| fieldscreenscheme              |& O7 ?: _! G0 x3 i; i" b6 [1 W2 @
| fieldscreenschemeitem          |3 t& a! l$ Q1 i( g3 E
| fieldscreentab                 |, h5 ^4 f$ e% c
| fileattachment                 |, S  d! I1 U9 Z7 M2 K4 ?- P
| filtersubscription             |4 r9 z3 W; _6 J! p, {/ ]
| gadgetuserpreference           |5 z% E# a0 {6 q( g
| genericconfiguration           |
$ ~0 _- w! q$ C3 a; @$ Y| globalpermissionentry          |
5 W( ~/ v( m; t- \+ S| groupbase                      |) w6 B( H( h* ~9 ^/ u
| issuelink                      |
' D+ ~4 @* L" ?6 M5 d6 L7 s& G0 U| issuelinktype                  |
2 m; n/ G! S( w$ x, M# p8 W| issuesecurityscheme            |
; h5 Z9 Y& R4 n+ E) }| issuestatus                    |3 C0 P0 s8 |0 l$ {
| issuetype                      |7 N9 A) U! c$ c
| issuetypescreenscheme          |
1 u. x8 Q( n; z8 z| issuetypescreenschemeentity    |; N2 z5 z2 g- S6 E* o! y/ o1 r! z
| jiraaction                     |
% C5 e' W7 T, N' D' Q8 v| jiradraftworkflows             |& m* o) z) q; l- [7 m
| jiraeventtype                  |  ~- L+ _% I! c, {# Q. I4 `
| jiraissue                      |
4 N$ K2 X1 T" O: X6 T4 [| jiraperms                      |
, p! U# q. j# Q% K0 ^; ^| jiraworkflows                  |
6 E% b' [+ H6 h| label                          |
% C0 B% j' T4 j: Z0 H* @9 x| licenserolesgroup              |  u6 W9 T' r' Z, _2 b
| listenerconfig                 |9 N. C) z) \9 P, K; y
| mailserver                     |* U! n  F0 p! `. S6 f+ J
| managedconfigurationitem       |, f: ~' q- n- w7 |& r7 a
| membershipbase                 |
: u7 g( \7 V9 D* b| moved_issue_key                |
& O5 p& t" Y# L1 u( b| nodeassociation                |
& E  k; I+ i+ ]: q| nodeindexcounter               |
! e" Z( l. }" E# \" || notification                   |; m& T8 }5 ?7 J% h
| notificationinstance           |
$ @. k8 Y; k( F, X' C" f( k# N| notificationscheme             |
4 x  F- S) R# T/ `; V| oauthconsumer                  |
  x- {$ S( G1 v( s8 z| oauthconsumertoken             |: s5 Q+ G) f2 u; ?
| oauthspconsumer                |* }1 K9 s% y& j+ U$ g/ Y3 Y
| oauthsptoken                   |
; I' v4 t- T, U% _9 E- x: C7 v| optionconfiguration            |
9 Y% J) c. ~0 E$ d| permissionscheme               |3 r# O0 j* }& P
| pluginstate                    |
4 S$ E0 `. `, c3 v( u| pluginversion                  |2 f, q8 a: g& ^! i/ A
| portalpage                     |
- |# E2 G. D- J6 s# Y| portletconfiguration           |
. [1 m8 o! P' o5 v| priority                       |" `; J  ^7 x! O% d
| productlicense                 |
/ c- ~' I, C& {1 u. }) M$ x| project                        |% B% b, J7 B' P# S$ {. |
| project_key                    |
! X0 \2 V! e( p' U, X! C5 ?( ]| projectcategory                |- p7 m& q( `  V/ Y
| projectrole                    |
% S; `5 A; q. s# e6 s  R: x4 k| projectroleactor               |# ~& i' r) g6 r1 E
| projectversion                 |& f" Q4 ~, m, O0 |; [7 x: p( x1 @
| propertydata                   |2 @4 f' P0 X' D: t% \6 R* l
| propertydate                   |
6 s" C6 H" ~- w: [3 r/ o; T- j, ]| propertydecimal                |
9 M* I6 ]5 k, l. y0 V" o' G8 W| propertyentry                  |
0 \6 T, I1 f. O  k* f| propertynumber                 |
) D1 v' O: q0 ~0 ~) d* I% G% o9 B| propertystring                 |3 _% r  Y* l$ W
| propertytext                   |
4 [5 t2 h5 d) l3 ?6 m8 t4 c| qrtz_calendars                 |4 o, Y% [9 ?: \; r  K: T' _
| qrtz_cron_triggers             |
3 ]6 {# z6 G% @6 x| qrtz_fired_triggers            |
* d3 S/ x( \7 P0 E| qrtz_job_details               |) _: R. L1 B5 h3 b
| qrtz_job_listeners             |
. J3 ~. H5 q' a5 S; s& r0 @| qrtz_simple_triggers           |
- r# q1 s2 G9 l| qrtz_trigger_listeners         |
* c" E- x5 X1 a+ n; R' [' r| qrtz_triggers                  |
4 M) ?8 m& ~8 V| remembermetoken                |/ p5 b% U  `! c& V
| remotelink                     |# t6 {/ A. r0 Y0 P
| replicatedindexoperation       |- ]$ z" @8 @7 p, r1 c
| resolution                     |
% H4 K% v9 P" ^: Q% Q( e0 q| rundetails                     |
& D7 |" Q& @, H| schemeissuesecurities          |7 H. ]) n( _$ Q# M+ V: x9 Q
| schemeissuesecuritylevels      |# H! n6 Y, ~2 N/ y
| schemepermissions              |
% f; n+ x" W) b5 ]1 r- V8 a| searchrequest                  |5 Z; l) r! l0 i  e4 A7 J
| serviceconfig                  |( Y3 p' R/ c1 Z0 v4 Y
| sharepermissions               |
( M3 I9 g. i# N, ]: Z0 k' Q9 M| trackback_ping                 |
' G9 \+ p5 }9 ^$ f( q| trustedapp                     |
! n% T% Z* u! T. `| upgradehistory                 |
3 Z* k# z# b( r! b. ~3 {( [- s| upgradeversionhistory          |
# L0 e4 P8 k& g2 G2 p) `( z4 M| userassociation                |
- s' Z% a: _7 _* {- o| userbase                       |
/ X$ C3 s) l. _9 y* `2 A4 W| userhistoryitem                |
# g! q# H" Y( w3 _1 A0 q8 C| userpickerfilter               |4 j# p2 Q- V' Z
| userpickerfiltergroup          |/ W! R; u; d$ O
| userpickerfilterrole           |
! L$ a& B# a$ ^( z' Z3 N| versioncontrol                 |
8 z, @# I( p8 p9 t| votehistory                    |
: m6 P5 ]& g: D$ z| workflowscheme                 |
3 j6 K% Z4 {- ^* B2 R* m6 j, ~| workflowschemeentity           |/ \$ F2 O- E2 `& D
| worklog                        |
& F! \, M0 v" Y9 E$ F9 O2 d8 W+--------------------------------+  J& u. }3 s( K8 W5 Y
215 rows in set (0.00 sec)6 |7 x- q! Y* W9 r) r9 E" s
  `1 n! T6 y5 D8 o4 S* {3 g9 Z& D
mysql>
' r% @2 C( F* ?2 M2 vmysql> ; P0 n: w& f9 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-4-26 20:44 , Processed in 0.058846 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表