SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3893|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。
% ^' Z' j) b3 ^9 B- Q2 z谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:
% {" ]) z, c* d1. 安装MySQL
; [5 |$ S9 Q; i$ r/ i$ oDatabase                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi" }9 N8 k5 ]0 r% C, _; s  b4 F
Connector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi. I- X% Z1 |  H1 Q$ B/ ?
2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)3 P, f9 f! E" U( I2 K  M
3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库
# e% {; a( i& E+ r& v+ ?0 A- d0 w2 a- F2 ?
建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。. \6 v. v% w% h2 g4 \2 _1 L* l
3 {2 S5 y3 X( p7 P0 T. c5 _
安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。; }7 y: s2 B* N4 j

0 M$ D: W" E( X5 A2 b$ {+ B4 Y: Q! w! K下面是的我 mysql 供参考:
  o! |% M! j5 P. @4 Q1 {9 o) r( O6 ]
mysql> show databases;7 l* R' Q4 r* O) T) m9 p
+--------------------+' `2 G, l* p1 l8 k3 }3 Y& f
| Database           |7 w1 o( I8 Z0 P; O" ]7 ]4 d6 M
+--------------------+  M! x8 w. ?0 X8 w( @
| information_schema |0 m2 A: k% h" n" G
| confluence         |
/ h' _- b- V- R1 Y" X8 F' m/ x% y| jira               |9 g; i3 l/ L( b& u
| mysql              |
! R/ a+ f) B: `4 || performance_schema |
/ ]) H) J- m4 R- i( o; \; H3 U) j| review_swdb        |7 Y7 j% u- v0 k8 u
| reviewzxdb         |
: i; m  v- G$ y0 [+--------------------+& R# T7 k7 S) z# V1 o/ j2 O
7 rows in set (0.25 sec)
; a3 {/ B6 }3 ?# d0 D- l3 i. s  J1 G$ H- I
mysql> status;
% ]7 F% L2 W" [0 }: W" l: F--------------9 O- b1 P4 \7 A1 b( c* m
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper/ |7 u4 M! i* }" W: P6 I' q
6 [# n+ x/ a% \/ m4 ]
Connection id:                43
/ I9 g' ]; f& [* j7 N  OCurrent database:        $ P! y+ J; U) P& b6 B8 @- F
Current user:                root@localhost
& B- ]) T# e% W+ ASSL:                        Not in use. }9 n% Y1 {* X5 T
Current pager:                stdout
- X9 h6 q" G6 k5 N* ^Using outfile:                ''& j+ l* @2 r  e
Using delimiter:        ;
- n1 {/ f, y& x1 L6 C& y2 eServer version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL)
) {; }' M4 P+ v7 x) L! Q! U3 v" BProtocol version:        10
8 n0 ~* ]! ]% [8 _8 eConnection:                Localhost via UNIX socket: N, X, m. w- G
Server characterset:        latin1
/ l4 ^: F3 X9 v2 qDb     characterset:        latin17 g7 f. B) Y# c% K
Client characterset:        utf8
. F) H9 b+ d) ?8 K/ {- r% gConn.  characterset:        utf8
4 D  K. ]1 Z9 @3 ]% nUNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock6 s) V0 n  G* m' n
Uptime:                        44 min 31 sec3 t' g: H& s4 t1 M
/ C9 r( C9 W( ?9 e5 g; o
Threads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175
7 m" q0 G0 }( N9 x- O* T; O& [3 }--------------
# @1 I* @8 C% G, L7 n. {
4 ]+ O# E1 d, S9 T( `( k( gmysql> / p6 z- u* C7 R5 a) i6 a
mysql> use jira;
* z5 u1 i0 ?( L5 c; `0 jReading table information for completion of table and column names
+ ?: K7 J) k6 IYou can turn off this feature to get a quicker startup with -A' x; t; e; |$ L% Y! l' a- v

: u+ l3 T( D- F% b& G2 vDatabase changed
- R% f1 _- K' m: }mysql> show tables;" ~3 K  o2 k) j+ r
+--------------------------------+
; c6 Z+ W3 w6 `- A# X| Tables_in_jira                 |" ~, m0 P# y6 G
+--------------------------------+  a1 I$ C, K* m0 L! I8 E5 L
| AO_0DB21A_CALENDAR             |8 _& f' J. p5 O" ^, \# ]/ Z
| AO_0DB21A_SHARE                |
/ A! Z7 `, `% X| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |
# P$ H& Z9 O- |5 w) z6 ]$ M3 A) ?, k| AO_0DB21A_USER_DATA            |
( e# i( J" o% ~) t| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |
7 k4 l/ M% W9 p& U3 S. s| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |4 q$ g3 c8 j, V/ r8 F
| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |3 P. h4 }9 i7 W5 K' Z
| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |$ i% _; i3 Y- d
| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |# y9 c$ V! N! V' b' T/ g1 [! @
| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |
1 g* P8 K8 W9 ?% @- W' A) c3 ]| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |
+ e4 \5 ?' P$ s# v| AO_60DB71_AUDITENTRY           |* V' J1 Y8 ^  G% r- A; E
| AO_60DB71_BOARDADMINS          |0 F3 G4 u; M1 M0 s1 e7 U- v( z
| AO_60DB71_CARDCOLOR            |6 [' Z2 g# \! x; L: N
| AO_60DB71_COLUMN               |
: B  M# J' b9 O+ h8 i5 P| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |
/ b) \2 E9 n9 w, p  d- z, {' H: w| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |3 v4 _9 i0 y2 a$ H
| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |
6 N! L- t+ I$ c| AO_60DB71_ISSUERANKING         |
: i# M8 K/ o2 {  E" `2 @3 L| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |% ^# }* D2 |  c- x
| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |
8 S0 T. C/ g) H6 q1 Y| AO_60DB71_QUICKFILTER          |6 B) p* C9 I0 l
| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |
; B7 b0 t3 ]* a" p2 _, b| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |0 S% L8 i4 M  ~; E7 F- p
| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |# T) s- D9 W5 y7 B+ B( S6 I
| AO_60DB71_SPRINT               |
1 T% A+ B! t3 Q: S* G. W, `| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |9 F4 T9 h4 C  E( X0 p
| AO_60DB71_STATSFIELD           |1 |; ?0 T/ G5 _' C' n
| AO_60DB71_SUBQUERY             |
$ F- p, I# o) |0 C& i" U| AO_60DB71_SWIMLANE             |% |! ]  e5 r9 P! W! A
| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |
6 \0 t! w5 x( p; [7 Z0 O' n! t| AO_60DB71_VERSION              |
( @) X$ F5 R, _; H6 }5 O| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |
  A/ l( e% b' w( B6 p| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |; V! I% v, B1 \6 j5 V+ g( r* `: c& d
| AO_E8B6CC_BRANCH               |
$ l* s/ |1 r- }| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |( w1 \* v6 O  v) U' f- m3 I
| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
, G, W7 _9 Y/ \3 Y! e| AO_E8B6CC_COMMIT               |5 x6 W- a) P, t, @9 C; N% `; {7 ]
| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |' A" R" C6 x# a  H. O, S
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |
& @9 G' d& n* D1 i1 M1 ?$ k) M7 H| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
' C+ F# b4 D7 S8 r' `% E| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |# @% ^3 p. {# f* h
| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |
# a! _# Y* r" f3 ~' P0 M| AO_E8B6CC_MESSAGE              |
# G+ w" S/ d( {2 b$ K0 D4 r- j| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |/ R9 {" m% J& }# E9 C) n" k
| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |
- ]$ D0 c; \) G) |& n4 B| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |; p1 y$ O- W7 E. q6 N
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |
. ]' _& H2 y2 F0 _3 A' ^" A, f; c| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |
6 ]0 n, t2 Z6 C! Z9 S! B9 G| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |) ?; I* e& j+ L  g# \5 }  g) N* |
| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |
) B) J' J5 i; C$ ^7 z| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |
7 \. Q8 b2 c% z# e| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |
' g- `9 k7 `& `# A# N, l% M| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |
9 w; b2 M3 H; _1 d2 P" K7 A9 D| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |
, L1 L: g: G; \3 n! U" a$ @| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |
# O  c( g4 r3 w2 A| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |4 ?- S# o' l+ t# L; c1 A, F# H' u
| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |  ]: z6 L5 Y1 s9 \. B
| JQUARTZ_CALENDARS              |; l( r, N! B: B( b( a; @
| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |
/ R) I5 V) ~8 d+ g) @& y| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
4 P3 b3 O/ a7 X8 E" r. r$ U| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |6 H! i5 _' K6 ~* H2 _2 v9 y9 K/ E
| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |
0 Z3 @- a8 E% r- e- `+ a& r% w| JQUARTZ_LOCKS                  |
; `5 y  P' _4 g1 w- D| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |
% s9 H% N% _0 Y* ~8 d# ?| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |3 v  B4 P; x( p. o: _4 o
| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |
, h8 I  d! i5 i) z% E% G3 x0 h3 s5 H| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |
% I0 f. N  y6 c  Z: Q( C* ?% b| JQUARTZ_TRIGGERS               |
2 a. l- j/ c! X| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |
( @9 P+ R+ o  O8 R| OS_CURRENTSTEP                 |
1 L# L: l2 j! F/ J, L$ Z  H2 c| OS_CURRENTSTEP_PREV            |
9 d% H9 w) T3 @( h| OS_HISTORYSTEP                 |! K7 E& h% H/ U1 p- R, C
| OS_HISTORYSTEP_PREV            |
# c! j9 S/ K4 H' x8 i% m. f( O' l| OS_WFENTRY                     |
1 `( f! M. e; Z3 y! w! D  k| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |
6 Q, `! ~& ^0 e5 B& C1 C| app_user                       |, g$ ~& Z, g  w  N6 R$ K, L, @
| audit_changed_value            |( v( i3 b" F4 S& `9 y* h
| audit_item                     |$ I8 ~7 F3 L7 ]5 @3 A# e
| audit_log                      |. T3 B& [6 K5 k, }( e
| avatar                         |
* ]2 R% k6 W9 g( C! F, t0 G/ G- @5 s$ b| changegroup                    |" R5 j8 Y; ~1 S  u& `
| changeitem                     |
- a: R/ G3 O; Q2 K| clusterlockstatus              |7 M. @4 p7 |7 A3 \' K4 V
| clustermessage                 |
6 W- B( G4 F8 L+ a4 v5 W; r| clusternode                    |
" [- {* z! V& Y3 ]| clusternodeheartbeat           |. ~6 v+ G- d* U7 ?8 o
| columnlayout                   |
6 C, ~2 R( A* C; U| columnlayoutitem               |) @2 i( M4 c/ l$ I3 p4 b
| component                      |3 R, |1 R+ I' S' J! E4 c2 _! X: X
| configurationcontext           |/ D- E% O+ r" g/ ^& i1 b
| customfield                    |
# w! g7 P, d9 z" T| customfieldoption              |
1 x7 a. c/ g) N) W" ?& ]| customfieldvalue               |- E1 N# j3 }( b: k3 q
| cwd_application                |$ D" |# S# P2 D& d
| cwd_application_address        |& r! X" X8 u$ b4 x: B3 z' J3 ?
| cwd_directory                  |
0 ~" D8 k3 q/ K1 A# l+ [6 _| cwd_directory_attribute        |+ f9 s: Y0 d3 D* ^+ x
| cwd_directory_operation        |
0 l+ j# b8 l2 [6 C| cwd_group                      |" H+ J/ K, m, S* u
| cwd_group_attributes           |- A/ a% x3 f9 {" W4 X
| cwd_membership                 |; _% l6 l8 f5 b7 l0 F) F; Y! h
| cwd_user                       |9 U/ x$ m5 }- R  c4 e% C
| cwd_user_attributes            |
8 n$ K5 E- G" q0 |: _| draftworkflowscheme            |
3 e4 e, V3 b4 Y. Y4 o$ A| draftworkflowschemeentity      |
& D) c( w' \$ o; f| entity_property                |4 F* i5 ~$ b5 ~
| entity_property_index_document |
( Y2 _2 U  D& c  v6 _: v! }| external_entities              |
! }% N+ n1 ]: W, A7 C+ v| externalgadget                 |
: t  {" O$ G6 s| favouriteassociations          |
+ |  J# G+ m6 ^0 o) f2 u| feature                        |, b% {  a# V0 }" l. G2 ^
| fieldconfigscheme              |
9 @  Z2 {( _7 Q1 B" |+ a| fieldconfigschemeissuetype     |) w$ H3 Z- M# W- p2 X- h& Y
| fieldconfiguration             |
/ c+ N9 t6 e; n& E" V| fieldlayout                    |% ^4 j' l8 T7 S
| fieldlayoutitem                |) V5 ^; v1 P7 {; R$ h- I8 O
| fieldlayoutscheme              |
8 u$ K7 g9 a5 x- N$ t) D) `| fieldlayoutschemeassociation   |
  S. B) N- _! |1 \| fieldlayoutschemeentity        |
0 x. v' R: g& l+ q# U5 f| fieldscreen                    |
. n5 L+ G) i) @8 `1 H" E' w| fieldscreenlayoutitem          |8 f2 E- N9 G! t. S* T: j: [
| fieldscreenscheme              |
& V8 U9 ]- D# v0 }/ _8 Z| fieldscreenschemeitem          |- T) W5 N: F0 `. }
| fieldscreentab                 |
. V6 e+ M1 T6 ^0 f% Y! Q| fileattachment                 |
$ \2 x/ q" z8 a. J( V, [% T| filtersubscription             |+ b6 r/ M! }( i5 }& h0 ]
| gadgetuserpreference           |
2 B6 r! K, V6 m: o' A# l; A| genericconfiguration           |
: w5 d  C% A3 I9 \0 A0 N3 [| globalpermissionentry          |/ g$ z5 h! s9 \2 n# B8 P% T  b* J9 @
| groupbase                      |
8 z1 x' Q+ m7 p9 B| issuelink                      |  A9 u1 i+ m: Y. W' B# B
| issuelinktype                  |
8 G- }3 K" q/ o  ^3 c| issuesecurityscheme            |
. m2 d; _: ^7 N* M| issuestatus                    |
/ T% P  F( c0 ?0 {$ m0 L| issuetype                      |- Y0 J. Y5 ~$ P  c
| issuetypescreenscheme          |; |/ g* k0 M, {* B$ I2 B% }
| issuetypescreenschemeentity    |$ y6 ~8 W  v3 l& ~( D
| jiraaction                     |) A8 \3 {# Q1 t0 p
| jiradraftworkflows             |0 s# X( d3 `2 X4 t6 d
| jiraeventtype                  |" n6 q/ A1 V; p* V" x! ?
| jiraissue                      |
1 X( J7 Z) c, Z| jiraperms                      |1 @2 c) ~. g! F4 C3 o
| jiraworkflows                  |
: `' z; n# d: D) a. u1 M% P| label                          |  m$ W' h& u& @' b+ B" Y* M, d
| licenserolesgroup              |
; _! {* @( Z' F$ _5 g+ P2 {| listenerconfig                 |/ U8 I' Q( N' y# E! v* v
| mailserver                     |
0 J( v4 @1 V& q& x| managedconfigurationitem       |
, G% Y& y- d$ _7 }| membershipbase                 |+ Z" N' L$ q" t; R
| moved_issue_key                |
* D8 P, `! b  F$ F- j9 u| nodeassociation                |
5 t: r* ]  h2 @' u' J) Y9 c% _. C| nodeindexcounter               |
, v/ M0 n" R" k1 ]5 B$ w| notification                   |
, T5 [: A) ^* ?$ f7 R/ W| notificationinstance           |5 y/ D( ?' l1 D; G
| notificationscheme             |$ ?. v1 k7 _% [- S9 J6 v
| oauthconsumer                  |
9 I8 t. [) B- b( x; x! u6 @6 n9 B3 c| oauthconsumertoken             |+ \, L9 G3 R1 E
| oauthspconsumer                |+ p, b3 u1 B# ]6 Y
| oauthsptoken                   |
& o8 J5 A' A! y- {4 V| optionconfiguration            |
0 C- H; m8 W8 R+ V$ {" N5 `| permissionscheme               |! y2 _2 H0 O' \& L9 ^
| pluginstate                    |
; w% Q8 ~5 T0 F  ?/ I$ F0 T| pluginversion                  |
- S7 F. o/ e, c9 q2 d- L| portalpage                     |) H- G6 T# {4 B  X
| portletconfiguration           |
' c( ?4 R4 Y+ E1 |0 C7 d| priority                       |
  P) U% T; q3 T" Z+ [5 F| productlicense                 |! P0 Z) t5 \8 a
| project                        |; ]: s# O7 g2 O2 i# B7 p. e: S; i
| project_key                    |+ ]7 _, C* y/ `& A6 c- _
| projectcategory                |
% ^9 A5 ~, K. d: r+ N| projectrole                    |
% Q. r2 S) u" |$ m  _( t4 U2 n| projectroleactor               |
' S2 f, N+ B5 O; e; ?" j- H' J$ @| projectversion                 |! d: t; E3 z& a
| propertydata                   |. P+ R- S% p- z- X' `& _% V+ s
| propertydate                   |
- K5 L" g0 K1 ~% I  Z| propertydecimal                |
, K! w- Z: C% k# v. v| propertyentry                  |
* U  w* z1 D/ H/ L2 g/ W| propertynumber                 |
+ a6 F) f  t% G. ?. Z" ?| propertystring                 |
) @" e' r2 D' O# m$ Q/ c| propertytext                   |( j( s5 Z7 U6 T# D8 Q3 w
| qrtz_calendars                 |/ g6 |( h6 m9 Y; L& I, @9 w! E
| qrtz_cron_triggers             |
# Q, `/ K; ~; z) n| qrtz_fired_triggers            |3 q& H) e5 w& e
| qrtz_job_details               |4 L0 P- k; G, g8 ]2 K6 O/ m
| qrtz_job_listeners             |
. w% K$ H1 r# X" I1 o( a" @9 h7 H| qrtz_simple_triggers           |0 K) @3 ]* y  J& {/ r& C
| qrtz_trigger_listeners         |7 s/ d$ j& F; V3 A5 Z
| qrtz_triggers                  |! y# S" z& I% i% D1 D& h6 O
| remembermetoken                |  p0 }, F' b3 F5 H2 {- P
| remotelink                     |
( J( w; ^5 ?* n- L* w6 k+ I| replicatedindexoperation       |
: Y# h$ }, I; D# d$ o0 P; j. T| resolution                     |
# o" U1 z5 l& e* d9 l| rundetails                     |0 p: d( h& q5 f  V
| schemeissuesecurities          |) U, X' _& w3 V4 r' G
| schemeissuesecuritylevels      |7 G. b+ ^3 s: Q+ f8 w
| schemepermissions              |/ a' X. h% x( O* I2 F* |
| searchrequest                  |9 N* W8 z/ B. \1 t: x" z% n. u
| serviceconfig                  |
5 J) h7 ~8 Q# Z. |; y| sharepermissions               |
$ f: y3 W. ~4 c( {| trackback_ping                 |
5 n5 Z( {6 k2 A! s| trustedapp                     |
0 d5 K3 s: R) I| upgradehistory                 |
! }. v5 [' p1 l9 J| upgradeversionhistory          |! f' n' d& G' f* K6 T
| userassociation                |
3 @7 V9 ?3 m. g- u. c| userbase                       |
5 G7 t0 ?. f3 t| userhistoryitem                |
1 O) r8 e2 n7 D$ T) P: O& |4 \| userpickerfilter               |0 k# J9 B/ a! [  y
| userpickerfiltergroup          |
, z: \1 z; \5 e! Y| userpickerfilterrole           |( \7 X8 N2 \4 k( d8 x; @
| versioncontrol                 |7 `/ n% c9 O1 S7 ~5 d& r
| votehistory                    |
3 J2 [+ M- N  G% H. ~( n' R| workflowscheme                 |: V7 c% h2 S0 x6 N6 {$ @. g4 F: Y
| workflowschemeentity           |5 j# d/ F' t! d3 a7 d: i( R( m
| worklog                        |
. u: I  _) d( n& Q4 F% r+--------------------------------+: C+ e$ U& {! z
215 rows in set (0.00 sec)1 N- ^5 k# m+ i! Z5 |. |8 R& E
! L2 L2 ^0 V7 W7 U5 O/ j, V
mysql> 9 N$ f/ y! \' Z" S
mysql>
1 u+ \0 S" q& u: I: N# W' j1 Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-9-23 23:05 , Processed in 0.056417 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表