SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3201|回复: 2

[求助] 有人知道怎么对最新JIRA6.0.8安装配置mysql数据库么

[复制链接]
发表于 2013-9-25 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从JIRA官网上下了试用版本,想安装配置试用一下。零基础数据库,在setup到数据库的步骤不知道该如何操作了。3 U7 J2 s& S# A5 K: C$ A
谢谢
发表于 2013-12-26 14:29:00 | 显示全部楼层
不知道你遇到了什么问题,我下载的是5.2.8版本,大概步骤是:, V. d% A# g8 `* B9 e  G
1. 安装MySQL
! N1 c; ^/ w8 s: CDatabase                                        Version        InstallKitMySQL                                        5.6.11        mysql-5.6.11-win32.msi1 u/ a! |8 l+ n9 N; ?
Connector/J JDBC driver        5.1.27        mysql-connector-java-gpl-5.1.27.msi8 d, g, k3 r9 \$ p0 L; b- w
2. 创建jira使用的数据库jiradb和数据库管理账户jiradbuser(该账号能够完全操作数据库)
) I: t; ^! b* V+ o# q1 c, b3. 配置JIRA,根据提示连接到你刚刚创建的数据库1 ~# f' D& C# J8 Y" ]
% H. U! |& x7 f
建议还是仔细看online help(https://confluence.atlassian.com ... cting+JIRA+to+MySQL),不过我和你不是一个版本,不知道有什么不同了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 16:06:59 | 显示全部楼层
在安装 jira 之前,先把 mysql 数据库安装配置好,然后再创建 jira 所需的 数据库,接着就好安装 jira 软件了。
3 k8 y* K& Q/ B: f7 a
7 k# S  Q: L" a8 p+ |安装其实很简单,配置好环境,就能正常启动服务初始化了,在初始化设置的时候一定要慢点进行设置。
" h! S* L! S* R& |0 Y) i3 U0 P% |
$ F1 F1 F* R, e下面是的我 mysql 供参考:- \: o4 n* v% X' }4 ?3 B, d7 ^1 I$ _

+ @% x. `. v# i+ U+ a# Amysql> show databases;
, |0 n9 O7 G. s& S0 R: @, k+--------------------+
5 G+ O& _$ Y2 F6 G- l| Database           |& Q8 }' F+ f8 O5 \. p% R( I! V
+--------------------+
$ a& {* ^# |8 \- v4 I| information_schema |
( J# {+ K+ W& Q9 d| confluence         |
% t: Z5 b9 u2 e| jira               |3 s' ^) x- i) n2 ], Y
| mysql              |
4 k- d( w& G. E0 e0 B$ ]9 N| performance_schema |
: b, K6 j3 ?* B# h| review_swdb        |
% |6 q6 w: I) w5 u1 j( [5 j| reviewzxdb         |) o, t' w+ b, |/ f
+--------------------+& Q5 `8 i' r3 x. m# F5 n( X9 C" }8 a0 [% h
7 rows in set (0.25 sec)9 b# S) _3 B+ h# [8 a/ e8 R" H) Z0 K5 |
' j- i, y$ Y1 }
mysql> status;
1 r9 a$ R  P3 O* c# }- E--------------
! y: S! M/ v& K6 f5 zmysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.36, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper3 K8 F" ]4 e; ?) ~5 Z4 W7 v, B# V

, L2 C" ^' F# b: WConnection id:                435 o* u& |! G3 C' P) b
Current database:        ( ?4 x+ J/ r0 X6 ^5 R9 I
Current user:                root@localhost9 x2 y. \) e, L
SSL:                        Not in use
/ {4 O5 a& j( ~4 _4 K, DCurrent pager:                stdout
* i) [( a% s9 C6 E$ H, C  ^Using outfile:                ''- H3 C! V) K% t& M2 \; _
Using delimiter:        ;
* C. K' q7 l* k, @Server version:                5.6.36 MySQL Community Server (GPL)/ D# {( e5 N; r; M
Protocol version:        10
9 j% \' \& \# M4 p( GConnection:                Localhost via UNIX socket
! S( V: \  {- T( |; M2 R: CServer characterset:        latin1
$ i% z* i/ p# l$ ?% UDb     characterset:        latin16 [0 A" h, H) G( o5 K
Client characterset:        utf8
: f8 y. }% R  ^$ V5 d) a( U& e, g5 zConn.  characterset:        utf8  h  C- p# A/ ~3 Q( u7 i" j
UNIX socket:                /var/lib/mysql/mysql.sock- ]7 q! F* M, p
Uptime:                        44 min 31 sec
6 z1 {, O$ e. k; C: r1 {( f7 ^1 b" W0 n: S8 z5 M5 r" x& ^0 L
Threads: 21  Questions: 11154  Slow queries: 0  Opens: 300  Flush tables: 1  Open tables: 278  Queries per second avg: 4.175' f* r( m7 O- X7 G. p  e3 \+ d
--------------/ l8 _) ]4 |* V, ?8 N# t0 ?  A
" u. k) ^. M  a! t
mysql>
6 f$ o- ]9 t% L; [+ G- wmysql> use jira;
. a) D# f1 i' g* R4 B* t6 X, NReading table information for completion of table and column names
" h: Z6 C- |: ~( k7 c: Y1 x. s1 iYou can turn off this feature to get a quicker startup with -A4 X* {" b! p2 N# d' \4 M

9 W* Q1 ?3 a2 |4 G/ j( jDatabase changed
! a& l: ^# Z& X* f# R. rmysql> show tables;
8 G. o$ l( s, g- C( E# ]' }+--------------------------------+( ~& m& o/ m: b' w
| Tables_in_jira                 |
& i( j7 T$ b1 u$ B& `" X+--------------------------------+6 y( v" ^; I% a' ~/ A, D
| AO_0DB21A_CALENDAR             |5 f% R, O5 f# R$ v3 v
| AO_0DB21A_SHARE                |
# \: _1 m* Y" d( A( m| AO_0DB21A_USER_CALENDAR        |, J4 [7 _+ Z4 K; `# H
| AO_0DB21A_USER_DATA            |0 M% l' H! l! ~. j+ @. v: O
| AO_21D670_WHITELIST_RULES      |* H1 ^% q0 S8 I1 d+ R
| AO_4AEACD_WEBHOOK_DAO          |6 b" m. w7 {9 f  C
| AO_563AEE_ACTIVITY_ENTITY      |
( ^8 h: e: n* ~. f- i( J. T# X| AO_563AEE_ACTOR_ENTITY         |0 x# x0 v6 M) M+ A+ T
| AO_563AEE_MEDIA_LINK_ENTITY    |7 b) F& g! z" d/ c& F
| AO_563AEE_OBJECT_ENTITY        |$ J- \$ [0 v) j) P/ v9 O/ a7 r
| AO_563AEE_TARGET_ENTITY        |
# T6 g$ d: n( z! S7 j| AO_60DB71_AUDITENTRY           |. n9 ~5 C* L$ f! B$ Z* L
| AO_60DB71_BOARDADMINS          |
  u/ ~8 v- T/ _# f' \5 `| AO_60DB71_CARDCOLOR            |
% F" O, }: y) Y, K| AO_60DB71_COLUMN               |
( t( \, K: \* ]; L& B7 S) W5 p| AO_60DB71_COLUMNSTATUS         |
- A0 L, o, y# a8 ?| AO_60DB71_DETAILVIEWFIELD      |* }: O* [, D9 \( V( g
| AO_60DB71_ESTIMATESTATISTIC    |
/ B) ~* s( ?: w  L* {, ^| AO_60DB71_ISSUERANKING         |7 {" Z, G6 {' A3 Z
| AO_60DB71_ISSUERANKINGLOG      |: ?6 Q+ D9 y* o4 u# P: |
| AO_60DB71_NONWORKINGDAY        |" u+ J5 V5 |/ Q5 y$ [& S$ q1 r
| AO_60DB71_QUICKFILTER          |
8 `) |" G( v8 |% Y; z* ?| AO_60DB71_RANKABLEOBJECT       |1 P6 O# u6 _) {$ R
| AO_60DB71_RANK_ISSUE_LINK      |  e3 \1 M8 K: h- O: F5 ?$ t
| AO_60DB71_RAPIDVIEW            |. J7 }: N+ s, |: U5 R( u
| AO_60DB71_SPRINT               |. y, g" `8 N+ Z% x
| AO_60DB71_SPRINTMARKER         |9 F, b# O( b# t
| AO_60DB71_STATSFIELD           |, f& s9 H4 \5 q3 V& P) W
| AO_60DB71_SUBQUERY             |
8 h, O& K% [; C, j| AO_60DB71_SWIMLANE             |
0 R6 \1 c  g6 N" ~! y; B| AO_60DB71_TRACKINGSTATISTIC    |$ ~+ z6 l2 K; z9 R
| AO_60DB71_VERSION              |8 O1 X, v, Z1 J& z& S: r
| AO_60DB71_WORKINGDAYS          |
2 b; z  N. h/ B8 B- H9 U| AO_B9A0F0_APPLIED_TEMPLATE     |2 q. ?, j0 M8 p0 N
| AO_E8B6CC_BRANCH               |# x( I2 N6 r7 W: ^2 \
| AO_E8B6CC_BRANCH_HEAD_MAPPING  |
" k/ X6 `5 S# Y% S& i( ^| AO_E8B6CC_CHANGESET_MAPPING    |
+ t4 N4 k/ J$ }, \6 J" ^( W7 t| AO_E8B6CC_COMMIT               |. W$ p2 c0 \6 q
| AO_E8B6CC_GIT_HUB_EVENT        |( Z2 L" L' @/ B2 N# l6 s! t$ `
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING        |9 p% N0 d4 ^/ \7 X# D7 g9 G
| AO_E8B6CC_ISSUE_MAPPING_V2     |
4 V% c/ e3 h' H" y) Q| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_BRANCH      |8 X) W2 h* a; r
| AO_E8B6CC_ISSUE_TO_CHANGESET   |
+ h! ?7 o% F1 Q7 v/ O| AO_E8B6CC_MESSAGE              |+ W  X+ k( \& g$ Y/ h$ j& K) g
| AO_E8B6CC_MESSAGE_QUEUE_ITEM   |
/ d% q3 O# k" G1 ?| AO_E8B6CC_MESSAGE_TAG          |
6 `6 w4 c$ w" R. T( o9 B| AO_E8B6CC_ORGANIZATION_MAPPING |# I$ Y/ x* m+ A
| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING      |
' Y6 y! }' `3 m, h| AO_E8B6CC_PROJECT_MAPPING_V2   |
# A! h. q- O2 m% H/ ~7 ~| AO_E8B6CC_PR_ISSUE_KEY         |
$ p: G, G) |+ U4 W' I. q  D: ~| AO_E8B6CC_PR_PARTICIPANT       |6 D$ f9 U& H' _* o0 T
| AO_E8B6CC_PR_TO_COMMIT         |
; @$ [) [& N, r| AO_E8B6CC_PULL_REQUEST         |
4 S! b/ O. ~6 g  u! Y. E" w) Y| AO_E8B6CC_REPOSITORY_MAPPING   |
" g: m6 p, `0 c9 }  t4 Y| AO_E8B6CC_REPO_TO_CHANGESET    |2 \0 V7 z4 E1 e6 h
| AO_E8B6CC_SYNC_AUDIT_LOG       |
* ^/ @; L0 m3 s5 h, G4 v. Q| AO_E8B6CC_SYNC_EVENT           |% z) F2 a. u* w# e& q  U
| JQUARTZ_BLOB_TRIGGERS          |
$ \: ~6 l/ f) D- a$ R3 n7 q| JQUARTZ_CALENDARS              |
) J3 h. \4 ~7 Q( E$ e) {4 x4 N' D7 [| JQUARTZ_CRON_TRIGGERS          |! k" Z" g" t: c2 `' @& {* E1 ]
| JQUARTZ_FIRED_TRIGGERS         |
+ e$ U& {; ~2 Z/ W  e0 ]| JQUARTZ_JOB_DETAILS            |* Q4 O" @, @/ i& \9 `, W$ I
| JQUARTZ_JOB_LISTENERS          |
" ]. {! c8 D" R- L6 L% q/ b| JQUARTZ_LOCKS                  |" Y( g8 o: R: K8 n. S0 c. Z
| JQUARTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS    |  t3 t0 s+ ^9 v: S* N' r8 \; {/ E
| JQUARTZ_SCHEDULER_STATE        |
( @% F7 `) t9 E% u2 y| JQUARTZ_SIMPLE_TRIGGERS        |
4 N+ G6 Y; A1 i& _: H| JQUARTZ_SIMPROP_TRIGGERS       |% Z1 Z' a0 @% ?5 [
| JQUARTZ_TRIGGERS               |
) E  e1 q! O8 ~7 o1 N# D+ c. W0 m| JQUARTZ_TRIGGER_LISTENERS      |& {) g/ O# P# F; s0 s; ^
| OS_CURRENTSTEP                 |; ]8 j% L  g$ G" b# v. S
| OS_CURRENTSTEP_PREV            |
$ K$ d5 E1 i, K( |2 x1 v/ `* |4 y| OS_HISTORYSTEP                 |. `! |4 _7 ?+ A. n) y; a& c
| OS_HISTORYSTEP_PREV            |! q7 H8 Z% G; O! @2 q2 m
| OS_WFENTRY                     |3 ], a; f! d' K: @$ V. _6 ?, M
| SEQUENCE_VALUE_ITEM            |
# q. }! G" ^5 J+ y| app_user                       |
* b  \3 D$ a  Q7 t  p| audit_changed_value            |
% r1 g$ k  Y/ H  w/ K9 G" {| audit_item                     |5 {) K% J, H5 R5 l& S
| audit_log                      |
1 U' _$ J. z+ w) b6 I: N| avatar                         |
. k7 O/ r- c' l| changegroup                    |: z  ^: |- p) K# D* N
| changeitem                     |4 ~" Z* g: W  R" S! h8 E2 V% y
| clusterlockstatus              |
) i" n# M2 e6 T; S; o| clustermessage                 |
; U* v8 t+ |- l- ~! ^: || clusternode                    |# A) v5 K' {, v! X- K8 Y9 b6 F+ A: P
| clusternodeheartbeat           |4 g, r( a% z2 W/ U% H  M
| columnlayout                   |
7 Z- N# W% @" A4 l5 Z$ S5 P4 N* P| columnlayoutitem               |* m0 h, S9 u( a% [2 l1 ~0 A3 _
| component                      |, g9 Y: n" O& f( D9 _
| configurationcontext           |  A/ n1 }9 P: I4 z' k: ^) X
| customfield                    |! F) B! w0 y4 n! z) A4 q8 M3 t; n
| customfieldoption              |9 a- H$ Q5 j+ t) j& s
| customfieldvalue               |
2 t, |4 M7 l; a; j9 l, r| cwd_application                |" r6 L: m* z% V" H
| cwd_application_address        |
0 e! C; Y# a. S3 V) c| cwd_directory                  |
- V. i  j% G1 a0 r/ N| cwd_directory_attribute        |( u7 u0 N( i" z+ w3 W
| cwd_directory_operation        |
+ H2 y; u& u) x4 f$ N! Y| cwd_group                      |4 m$ [$ P2 Q% W# y
| cwd_group_attributes           |/ E* }& p% y4 E
| cwd_membership                 |
6 u5 n: r5 K1 n4 i: k3 R/ {" h/ D1 u3 C| cwd_user                       |3 [% n8 M$ J8 U  g1 Y
| cwd_user_attributes            |3 a. y; A( N: u8 y( J. S
| draftworkflowscheme            |5 W* W) R& \8 e4 J. P5 ~, r' T4 V
| draftworkflowschemeentity      |
8 O8 [% P4 m$ y) e- Y| entity_property                |
2 @! l6 \3 w! g0 U) @% c+ _% ^| entity_property_index_document |, s% E& \1 [3 U! m
| external_entities              |$ T& I, b: m/ X, t: O
| externalgadget                 |
2 I9 B0 Q6 x9 w- b: [| favouriteassociations          |$ S& ~0 C: V1 L$ p  P' c
| feature                        |
/ O0 u0 m# f) ~0 v| fieldconfigscheme              |, x$ x: ?# n! ^. H
| fieldconfigschemeissuetype     |
1 ^" C: M. P3 b( i4 o| fieldconfiguration             |( T8 B  P+ M+ s) a# E
| fieldlayout                    |
. S- S8 w* _3 O) \" y| fieldlayoutitem                |
! |5 }, p! |$ g2 J6 M| fieldlayoutscheme              |5 G) A1 u) |. `4 w. }4 F, ^
| fieldlayoutschemeassociation   |7 `/ q  Y6 a+ q- y+ m
| fieldlayoutschemeentity        |* I# V0 H3 b8 z7 H" c5 c: P% W
| fieldscreen                    |
% ?: X; W9 J4 `# q. f; [* b| fieldscreenlayoutitem          |
! ^& K8 B7 h2 P$ U0 a| fieldscreenscheme              |
, Z8 ^% N: e$ N4 D- U| fieldscreenschemeitem          |, i' E0 P7 a# \
| fieldscreentab                 |4 u8 Y6 d% |# F7 B$ g- h
| fileattachment                 |# a9 I$ `/ m/ U
| filtersubscription             |
  F; b6 ?$ N8 {* P| gadgetuserpreference           |
0 N; H0 L3 R" B$ l. |' c) M| genericconfiguration           |# l7 ~8 ^4 g. [7 Z! E
| globalpermissionentry          |/ K5 L8 A; x! \& _0 Z# s, o$ {
| groupbase                      |
& m2 u9 u" @) U2 Z| issuelink                      |
- C/ o* K3 m. b| issuelinktype                  |
& Y5 K4 d# e& \, f| issuesecurityscheme            |
1 ~6 c4 i' X! H3 }* @; z$ Z$ }| issuestatus                    |
! N/ E  S  W. {. H6 M| issuetype                      |
- y% n6 `& R2 Q4 L- y( s| issuetypescreenscheme          |
8 K/ _+ T. }) R) l| issuetypescreenschemeentity    |7 M9 B# i, S! C" {& ?( J
| jiraaction                     |
$ H5 w9 K1 A% h4 X& u| jiradraftworkflows             |
# r5 U" a; d1 m| jiraeventtype                  |7 c/ {$ _1 g9 \) U; I& R) W4 B1 A
| jiraissue                      |& H, ^4 \  T* I  t7 q7 Y4 B5 R
| jiraperms                      |; [& P# N; z' _1 n$ D* r
| jiraworkflows                  |; {. I/ X! A* t1 l
| label                          |! U$ g" q1 o  T( B9 t2 Q
| licenserolesgroup              |
, L! }# `7 t9 l" P| listenerconfig                 |8 M6 D6 v1 U% r5 c
| mailserver                     |5 l# T1 y! n7 E; v
| managedconfigurationitem       |$ {1 S; i( f* r2 u$ {
| membershipbase                 |2 `( a+ U7 q) F: j3 ~, s. `, u8 q
| moved_issue_key                |
% F* F9 n- f1 d! s4 d9 i| nodeassociation                |
$ B' K! p7 p# U2 q( @| nodeindexcounter               |
" d9 I2 T# @4 N' K% d% ^| notification                   |
3 _& z- \( K- n/ `# C  l2 S| notificationinstance           |
7 b! C  K  J. B8 i8 ^1 g. f| notificationscheme             |8 B' p1 V% A6 \9 E$ [" ]
| oauthconsumer                  |' o  a% Y1 G- Y# }" d
| oauthconsumertoken             |
4 n; E4 g6 g1 D+ q" M| oauthspconsumer                |" C7 y- o. Z5 b# |
| oauthsptoken                   |
' n) Q/ Y5 N) M: z| optionconfiguration            |
6 p# k' I3 u: \. l| permissionscheme               |
. f& l8 e& X4 s  `& H# {! L| pluginstate                    |
4 u( n. Y( n7 }" U9 T| pluginversion                  |
* a$ F- X. B  P2 C| portalpage                     |
1 k- b  s6 P' h| portletconfiguration           |5 V. G- T5 O; y
| priority                       |
  z5 L/ U2 c3 z9 T5 W; v| productlicense                 |
4 D; u  H  u. S/ |: s, X| project                        |
. V3 r- v; b4 W- _| project_key                    |
" D3 y4 Z0 _1 b; m% }, s$ V| projectcategory                |
# ]0 r; L# t- Y0 s. x2 u2 V; k| projectrole                    |
. l4 \# g+ [' C8 ~  b) A7 r! I| projectroleactor               |- x# O% i' E" X" Y" y# M
| projectversion                 |
- @7 i3 r# h6 I* _( R" E6 k' P& U| propertydata                   |
* a# Z+ q( k' }) h| propertydate                   |2 a0 ^& F* }) Z
| propertydecimal                |0 h* D3 p0 g$ G8 o" w9 Q
| propertyentry                  |, c' p4 N' B  o! Z7 d4 d1 h
| propertynumber                 |! e* k$ ?1 B  s& w
| propertystring                 |
, ~% Q* ?, Q9 ?" z) g! e| propertytext                   |& I( i" f! ?& E
| qrtz_calendars                 |
- q8 R7 }" O0 u( j5 _/ q5 p| qrtz_cron_triggers             |
- b% S2 N" O# N5 M2 Y| qrtz_fired_triggers            |% T5 q4 H7 s# ^3 c$ J. c6 D2 m
| qrtz_job_details               |
* \" L! o; o6 G5 S| qrtz_job_listeners             |" C1 h0 L# \3 j- f
| qrtz_simple_triggers           |
2 R  L1 W. w" ^1 u( P$ f| qrtz_trigger_listeners         |2 Q. L" B. s% a- [- Q3 Q1 g
| qrtz_triggers                  |! Y7 }* f4 d' F+ E' x  G
| remembermetoken                |7 E0 t" K- @9 {/ I3 o# n  D
| remotelink                     |( |) ?% O8 [/ T5 ]0 o% |
| replicatedindexoperation       |
. m% O8 D7 Q! T# k+ A9 A& k  b| resolution                     |) A/ L; J; d2 o/ J  h" K$ l
| rundetails                     |
6 {9 N- i: f; t- E. J7 F9 \: c| schemeissuesecurities          |, k( V' S2 Q, u! D7 t
| schemeissuesecuritylevels      |
% B6 i; s7 }& k# ^| schemepermissions              |
' ^/ @7 f" B# r| searchrequest                  |& Y1 z# W  B3 z( B( _' l4 W# X; Z
| serviceconfig                  |) {* @; i% o- r" O5 j  `. a  \
| sharepermissions               |
0 A* G, o7 c' A+ H; E8 s| trackback_ping                 |3 z9 g4 m$ G9 o: m! r
| trustedapp                     |
4 s  a" O" n+ ]. t& ~( Q8 E6 y| upgradehistory                 |+ `* D, V2 I/ H: b8 }2 R. q6 E) x1 P
| upgradeversionhistory          |  ^: [0 h! G. u' |4 `
| userassociation                |& o$ w: K) f2 @' z0 G
| userbase                       |2 \5 W, u9 q; |
| userhistoryitem                |
4 z1 x) U! _( B0 e+ r+ A, q| userpickerfilter               |
! R2 v+ O; G2 k  j6 V| userpickerfiltergroup          |6 G5 W( s/ N. N3 a, Z
| userpickerfilterrole           |
' t. s! v4 y5 E$ n| versioncontrol                 |
6 W8 c: o8 e; ~: O5 v$ S) n% _| votehistory                    |
$ ]. c/ w! `/ b| workflowscheme                 |: N* F7 y9 Y3 n" F; w% P
| workflowschemeentity           |( t7 M9 \- e( ]7 V8 ~
| worklog                        |2 l& |( B- g8 {' E* C) a* f( ?
+--------------------------------++ ?+ J, H* I' S: C% n
215 rows in set (0.00 sec), k, W, c5 a: X$ r; Q6 |

0 W8 z" H/ R  J6 U/ n" n) rmysql> % `8 K; P$ v: m( n- G9 ?  I* m
mysql> 7 E9 K5 D& f* h7 U
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-1-18 06:30 , Processed in 0.062868 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表