SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 12098|回复: 11

[推荐] DOORS C/C++ API开发手册

[复制链接]
发表于 2009-1-19 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOORS的C/C++二次开发API手册,Telelogic官方提供, f$ o) z, O* g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2010-7-6 11:21:21 | 显示全部楼层
已经在别处下载了,挺不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 13:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 10:37:23 | 显示全部楼层
,无奈的回复。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 17:55:58 | 显示全部楼层
谢谢,想用java来调,但好像没有直接的API,只能用C做然后再用jni了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 09:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenforever 于 2010-11-17 10:01 编辑
: w0 e1 J% Y& p. y1 l1 E1 g
3 M# [* v3 h% H9 M$ @贴一下目录+ f( _' ?4 o8 [, G7 u; r
Telelogic DOORS API Manual Release 9.1
: a) H' j' i  p3 H/ z' y  b- ]1 Y/ k" L% l% k3 J2 t) N
Table of contents" P  n8 d* H5 P6 l/ s& e
Chapter 1: About this manual 1
4 v! \# H( g; G9 w' L. eTypographical conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: g' t) o! S; S; T0 n7 p7 z9 wTerminology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
9 Z" l- u2 I' P+ u4 }Related Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
$ L! |) h+ p" CChapter 2: Introduction 5
& A( f) {0 |  A& y/ O0 nDOORS APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5' R0 r5 O+ E: w$ J& b
DOORS and external data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6$ |' P, @; T0 O3 n
Strings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 y. R( ~: A  j, p" ]6 S4 S! P. nChapter 3: The DOORS C API 7
. f$ x; F% E5 v1 O/ s2 cAbout the API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7" Q: P7 J9 Y4 o- G
Object and library files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7 y7 Q8 W9 B, C7 X5 h1 L& q6 JExtending the DOORS C API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 h# f1 E2 s& L0 I
New DXL types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7* x  G* r: R% o9 I
apiInstall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
# v9 r  a% ]( z1 A0 wBEGIN_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/ e! w8 Y0 a" x! n% P3 }
P_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 V% B8 U8 |: W# V: g( N
END_DECLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9* t8 m, M0 d- H* T& o
RETURN_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
$ X2 e( G, g1 v- ~4 ~END_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8 U4 Q; H" Q0 a" q; s0 kBEGIN_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
; s8 h3 U" x- c, A  HPROCESS_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10! g# G& }( B1 S/ ?+ V+ T$ U
END_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 Z! _8 O$ ]; YExample. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 p: i- j+ b, O3 t/ r# J5 P
DOORS C API entry points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
( s+ h$ o# T  e" \: v4 k, c6 YapiError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11# u3 D+ b. X* v4 s. F
apiWarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12( t' r  N5 ?) _5 u: V* v) h
apiMainProg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 `" Q& B  W4 S+ k6 q6 k
apiInitLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  W4 ]- f3 M9 D, A- M# B, FapiFinishLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 _; z! \4 n! \% \$ T8 c! zapiParse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13& X9 I# v. I; e2 p( f
apiConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
% G& O( s& W2 M2 Z: q' V7 KapiConnectSock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 V) r$ @& f- e$ g+ }" YapiSend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
# U& `6 p8 o* Q) ?8 BapiSendTimesout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. r. ]( L' o& g" ~
apiSendFile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 o5 q: j6 W- _  n4 K, R
apiExitOnError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 e; X0 Z% F. Q& D3 l4 g9 }
apiQuietError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
$ N4 r. n, l; yapiGetErrorState . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 u) x! h' V2 CapiGetIPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- h/ o, f! `( q- w6 G
apiSetIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% @4 C! t0 \' x/ ~% m  n) t2 {
apiDeleteIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ~9 U' \& ]* M7 L/ x- p9 Y8 O
Chapter 4: Using the DXL server 17
2 l+ v1 N2 p+ A7 _2 U# V: i* Y3 YAbout the DXL server interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 W7 t; A' Z6 o( b: i# BStarting the server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, ?0 s2 k5 n# u2 G9 h  x6 Z5 G
dxlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
' R& t3 `. A  y- Z5 b& c! Fdxlfile and dxlipf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18- U2 U, b3 H. K4 e# r; `
system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18( @" _, }. c4 l2 ]
Using the DXL server in batch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 L. `: f4 V0 R4 M9 M
Chapter 5: DXL API integration features 213 o* S  q$ f' ?9 l+ H  p
General functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
! J7 |, s' h8 U2 haddr_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
+ z; Q9 D  `2 Y+ D+ T" t5 c& aeval_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 J: d, m: ?" B) areturn_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22& W$ }& t( B; P1 y" j
evalTop_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4 k- ~. i. H( k, {1 Q) t. [. pinitDXLServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. ~! H, `$ H. t
replyAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7 o- L& @% c% m0 tsetAPIClientTimeout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
& F/ T" Q8 U6 k/ e- m  IipcHostname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23" V# ^; U% Q8 l& x: n0 h' @
Interprocess communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
( S- ^* y1 D) p/ I& `server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24- g+ }  i: w; W9 s- [3 w' D7 y: J+ a
client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 }) v  x" K2 b; Z$ y
accept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24: S0 O4 _4 V: y- r; j
send . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 u! x) P, G7 a2 N) p8 [! c. hrecv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
& c1 z* X& Y4 @5 WDXL contexts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 S7 u% i! _/ Q3 N2 S5 vImpact on triggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
+ k3 T4 ?6 d: {& q4 DChapter 6: Interactive interfacing with a complex external tool 276 d, Y5 _) T, f5 g+ S! H; h$ {9 b( |* m
Integrating DOORS with user tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 C3 q0 |) \5 L. z5 H+ _' w
Integrating DOORS using DOORS URLs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
) h0 Q+ Q6 P4 {: L/ ZExamples of DOORS URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30* d5 t" D; h; Q; J2 z. N2 t
Example tool to be interfaced to DOORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 ~- V, {; d# K( N9 v7 O
C API for example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
' ?: D( n" c9 \" w- _$ y0 PMaking a language like DXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2 p/ {5 {" @; vCompiling TXL on Win32 with Microsoft Developer Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 O9 u9 q# z+ Y3 J& l4 w' M
Completing the DOORS active link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38# k  c5 c4 E) m; _8 {1 Z2 `: g
DOORS passive link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
) |1 ^  a. h/ v2 t  wWorking with OLE objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  \( t: q( H& b6 c3 ]! @' m2 N5 Z
Listing of tds.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49+ N0 H. q1 {- C# {; G4 _% ]
Chapter 7: Contacting support 53! I' q% v) R  j6 h% M  a
Contacting IBM Rational Software Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
& l- `! _( I* `* }( E8 C6 MProduct support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53" a; U' J5 I6 b; o0 }
What to do before you contact Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53) \9 o! R8 w( r' R2 F
Sending an automated problem report form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54( K0 t; k( L2 ?( w! ?
Guidelines for writing a problem report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55: j& V; d% J# D! C# E- p
Automatic responses and recording defects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2 Q; H$ R7 ]) ~Automatically generated problem reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
! i8 U6 W3 c, q" C& P9 U* mChanging the email address of the problem report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
+ z0 H  c- S1 ?  O8 G/ b2 FOther information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 ]' N1 ~' Z4 m8 @. i. y9 ]! D
Chapter 8: Notices 57* x; G6 l) s% H7 X( ?0 [8 |  g; C
Trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 16:32:36 | 显示全部楼层
不错,就是有点复杂,唉,不懂C啊,有没有更简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:16:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享,快點下來參考一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:21:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 22:43:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-2-19 20:05 , Processed in 0.088848 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表