SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 11140|回复: 11

[推荐] DOORS C/C++ API开发手册

[复制链接]
发表于 2009-1-19 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOORS的C/C++二次开发API手册,Telelogic官方提供* s- ?% V, R0 c. b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2010-7-6 11:21:21 | 显示全部楼层
已经在别处下载了,挺不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 13:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 10:37:23 | 显示全部楼层
,无奈的回复。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 17:55:58 | 显示全部楼层
谢谢,想用java来调,但好像没有直接的API,只能用C做然后再用jni了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 09:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenforever 于 2010-11-17 10:01 编辑 - @$ s0 Q+ G2 b  [3 G

3 X0 ^4 u& ?$ _/ Y1 M贴一下目录4 Y+ V4 y' t3 m& H" t, M
Telelogic DOORS API Manual Release 9.1
2 ]4 ~) I5 {/ C  T. |6 w& ^; W* \4 G. D
Table of contents1 d) e+ |, I( N5 {" P. Q
Chapter 1: About this manual 1" Z, x* R) m0 s  T% v4 e
Typographical conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
" L7 H4 H3 H- D! k* e: b& G* E9 BTerminology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 M* A) m/ w+ P4 g/ j" s% H
Related Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 G+ a, M8 K. {; l
Chapter 2: Introduction 5
6 F- b# F* q7 ~. ~/ JDOORS APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- [) G* R; F2 d; l/ F
DOORS and external data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6" N/ c# M, Y) e+ x3 ?3 S" L! K9 [
Strings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 v: \5 U/ y$ ]
Chapter 3: The DOORS C API 7
: z" ~( `6 w9 j  C- a- B' b" zAbout the API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- f5 j4 s( |4 F% i3 z7 hObject and library files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  X# h: b/ T2 S* n
Extending the DOORS C API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7; L4 S, c2 w5 A2 u8 a
New DXL types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. T6 M& }0 R, _7 T7 I' {* l
apiInstall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
& i' l! w/ K* b' N1 l0 }. ~BEGIN_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 d( M% i$ ]# i) Y
P_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. V! g- i$ }+ `, g# n
END_DECLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
; ~% v! u! F9 s) \- r+ fRETURN_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/ o$ {( g& x1 i5 G
END_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
( e* v6 D% r$ qBEGIN_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 x$ o. v! @8 L1 W
PROCESS_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 S9 ?6 c/ U4 I. A8 ~
END_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 i3 w' w- m8 t: a( c
Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10+ N8 M5 ~5 T2 l' v5 A
DOORS C API entry points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  A4 Q. `. R& L) ]
apiError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
/ a+ S8 x( ?4 o6 D7 d1 @- @apiWarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12& c" f% q7 r4 H
apiMainProg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 v  Q8 I) w2 ?, _2 o& LapiInitLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8 H  ]5 }* @% X& z2 xapiFinishLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
* Y! [( q% X& ]apiParse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- j3 s# G0 l6 Z: {+ F1 }5 ]# napiConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- l2 I3 j, z1 e- Q. k& ^4 z, Y
apiConnectSock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 ]7 U+ Z6 F! d0 h
apiSend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 s) F5 l# _0 \5 ?! Q. M9 j
apiSendTimesout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
* h4 S6 P) u$ j* HapiSendFile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14) P2 H- B0 t' F5 v
apiExitOnError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14- T' ]( ]7 R& j. S8 g8 F
apiQuietError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15$ c, \' {: C5 {  m
apiGetErrorState . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
" `+ O- V  q' |6 d& W8 P8 lapiGetIPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
) y" @" v% _$ r. [) u: NapiSetIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 W" v6 K/ z0 H
apiDeleteIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15! j9 x( ]% {: f3 s
Chapter 4: Using the DXL server 17$ _$ a# b1 _& X
About the DXL server interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
# O  {* g+ v/ g; Q  ?- qStarting the server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5 |# y% [0 n6 O# K) ydxlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
" _4 v# m* B: o8 X/ {6 V! Odxlfile and dxlipf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
' p/ v4 R/ ?. O4 {% qsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 z9 ^3 k3 q( {+ D$ y5 S" I
Using the DXL server in batch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19) N# M) K/ P+ D- {; ?
Chapter 5: DXL API integration features 21( q- S* `* D& o6 h0 w# z+ D
General functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21; y3 O. \* P: r
addr_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 r" s% h& L" U  L
eval_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
! H" O- c2 T7 b! X4 wreturn_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 o# |9 x, y* k, E
evalTop_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
, U7 u# K! J7 C: pinitDXLServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
, Q& }2 Q7 d' J' D3 r7 BreplyAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23! \. K3 h, P" G9 b5 Q
setAPIClientTimeout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
! [  q/ M+ `8 [8 w& l% x" |ipcHostname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
" w3 Y! B) w0 I. o% xInterprocess communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
# S& h) y9 }2 Z8 p, @9 v. K$ Eserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24* Z- s8 I- a8 ^5 E, m
client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24: X) J$ k" ~7 s$ u- l' P- @$ n3 A
accept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 M& D/ l, _* ?  Osend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
" [9 r; F; W' qrecv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 t+ P9 v! r$ Y+ m+ Q
DXL contexts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
0 a  M  p2 |$ t1 @( ?Impact on triggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
: U) \. h! R4 s$ Q, u, _- v" gChapter 6: Interactive interfacing with a complex external tool 27
6 W/ G1 C4 `# t. r) J1 l4 x$ R9 e3 ]Integrating DOORS with user tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
* x( j# d* r6 o8 ]/ A! xIntegrating DOORS using DOORS URLs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
" f* N- ]9 ^8 L; E0 M/ D7 TExamples of DOORS URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3 ?: J, @0 w5 L5 ]" _$ pExample tool to be interfaced to DOORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31* w$ W7 t% ]% s- r9 ^+ Z5 B8 E# s
C API for example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
; A$ t" F% h% ^0 }7 ?$ K. CMaking a language like DXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33' i8 \# {1 i. |& B7 e- A% A' U! {
Compiling TXL on Win32 with Microsoft Developer Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
! t- L; J( f7 U; s. r* O# N' ZCompleting the DOORS active link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, ?9 ]8 L1 X! s% M& T# k1 }
DOORS passive link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
! j& J: i( @! C0 A- EWorking with OLE objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49! v* K  U" F' p1 b* z, b' u& D. ]
Listing of tds.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Q. V" n* p% i: i6 }) Z
Chapter 7: Contacting support 53
* ?$ u/ }' @# F( r0 O7 SContacting IBM Rational Software Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
. z1 w8 A* u, V, mProduct support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53& Z0 {+ Z" R: d
What to do before you contact Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53' U' \% M9 P  B  E* j, T8 C& e
Sending an automated problem report form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 e; W. ~' d. S- h$ L& P2 _4 W; l
Guidelines for writing a problem report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/ b+ m  O9 G9 i8 j- u; Q
Automatic responses and recording defects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55) J! j, n1 W8 l9 V6 E# O, g. [
Automatically generated problem reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3 J+ R# e" u9 k0 J' L, sChanging the email address of the problem report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 i. ~, y- y, e7 L# W' r
Other information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56( C4 }7 e0 Q8 V- F0 ?. j% E8 h: M
Chapter 8: Notices 57, z2 o" b/ C' S+ @
Trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 16:32:36 | 显示全部楼层
不错,就是有点复杂,唉,不懂C啊,有没有更简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:16:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享,快點下來參考一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:21:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 22:43:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-6-18 07:53 , Processed in 0.071350 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表