SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 11530|回复: 11

[推荐] DOORS C/C++ API开发手册

[复制链接]
发表于 2009-1-19 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOORS的C/C++二次开发API手册,Telelogic官方提供; c3 Y  u! n& x/ \2 X" l. |: H" a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2010-7-6 11:21:21 | 显示全部楼层
已经在别处下载了,挺不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 13:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 10:37:23 | 显示全部楼层
,无奈的回复。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 17:55:58 | 显示全部楼层
谢谢,想用java来调,但好像没有直接的API,只能用C做然后再用jni了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 09:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenforever 于 2010-11-17 10:01 编辑
  B1 F  l+ g+ M0 n9 @$ t/ ^. t: |: t& `2 a7 {; s8 G
贴一下目录* L- b+ n0 d9 j4 w& J7 \: }
Telelogic DOORS API Manual Release 9.1  U7 o1 l% T! F! a' h- O, Y. n

, L+ T# }8 j1 d  oTable of contents: _/ I. [% a- _/ c: }3 H! |
Chapter 1: About this manual 14 J5 k/ _" E- K9 g: n
Typographical conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 s5 g) ^4 v4 [8 w1 |' d, ~
Terminology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: R! H9 P  d8 v( i: b1 q
Related Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 a% C' k9 c; K. V. H8 u8 v) U
Chapter 2: Introduction 5# P* ~2 W5 p0 M* r
DOORS APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6 |3 E5 I0 \: t0 p# o- g9 t- cDOORS and external data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  h9 D+ E0 J/ {" |2 L( OStrings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 t) ~0 H7 B9 A6 e; a- m7 @' S
Chapter 3: The DOORS C API 7
. B0 ?8 y4 e# V1 i$ O) KAbout the API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7; \6 I+ `  K3 D: v/ K/ k
Object and library files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. p5 D' w* J' b( E$ F+ yExtending the DOORS C API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 n3 ?8 j' I* y2 M7 d9 ^
New DXL types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7! [% D' T" e& ]- h2 E  ]
apiInstall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8; o( X9 I4 R8 @
BEGIN_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) [: {# ~3 E3 A* F
P_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) X( z& m' X- E# S
END_DECLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9- Z2 D! a9 J; l  `6 A; d9 e* K
RETURN_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% R5 s0 Z- l. b0 R/ h
END_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9+ ^# ~$ `# ]. O
BEGIN_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
& ^8 N! ~0 ~7 J. d* G3 U  w, a6 nPROCESS_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 V; A- i6 B! E; t1 @- n  M: I
END_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
' H+ @0 I% [" h9 LExample. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10* D% w+ b' }' y4 \- M3 @% I5 @: Y
DOORS C API entry points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
" ~  Q2 T; f0 c/ q. _' AapiError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 l& z& W; Q3 n6 j0 k5 tapiWarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. h* M0 f0 Z9 t' a; O+ b6 OapiMainProg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
% p! }0 Q( V0 \" r3 k; H( ?apiInitLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0 D7 t  b8 b' H$ F7 ]/ _1 C1 ]apiFinishLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- ]/ c2 D8 N  q9 {9 _( J6 n
apiParse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
, ]* b1 q( {. Y* UapiConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6 Q, z  _* ~6 W& n% {" k/ }1 {4 U$ ~apiConnectSock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
" l3 j6 ~, N4 x2 D: W6 T+ H/ kapiSend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
+ w# @* Q) B! q/ @apiSendTimesout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
! B7 B" B% E5 f% s* }apiSendFile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
! }: E6 }4 h. m- oapiExitOnError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 u! ?) w% ~6 X1 {/ lapiQuietError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
" q. M; S6 a# y7 O4 W( [apiGetErrorState . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 x* ~/ a9 d% D, u7 ]7 Z
apiGetIPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15) c- m! K+ E& C1 u6 L
apiSetIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* A. ]/ d+ P& h) ZapiDeleteIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15$ k  u5 f* w# B, f* c4 T1 t1 U  x
Chapter 4: Using the DXL server 17
+ F5 m# f8 X2 h' _About the DXL server interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- e6 y1 k( ^# v+ q& J, n* V, }Starting the server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
# Q( D: r8 P; Adxlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 I" \2 }  c* f* {" K9 r
dxlfile and dxlipf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8 y6 D" l9 ^2 F; ]$ o, }: N" usystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
' b! S/ A5 x2 u9 i; kUsing the DXL server in batch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
, C% s3 z  ~" U/ Y% L. a3 bChapter 5: DXL API integration features 218 H6 d" `- w; j/ Q- ~
General functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
$ K- w: [) ?& w; xaddr_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 U5 p( {$ d$ i: l& L9 D# ^eval_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
/ v0 L, S% Z/ preturn_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22" s1 M! }% n- j' y6 r
evalTop_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22) I' F' W8 g2 k# S1 w( k
initDXLServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22: S5 V& m2 q" |: u
replyAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23) H% q! N7 }! N2 a3 x; ^
setAPIClientTimeout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
/ N* b9 \- ]$ F3 B) @ipcHostname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23! Q8 e$ B5 |& e
Interprocess communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
" Z6 t9 k1 u: I- fserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  d* n+ P/ k) d, Gclient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 U$ G) L/ u* M$ v$ ], A! [
accept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- T/ q2 h* v% Asend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24( s' P% U# H! ]9 h2 b) I6 d
recv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24* L. i7 r/ O3 n* y. O. M# I
DXL contexts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
9 M0 a" |$ O5 h) y' Z" wImpact on triggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
+ u. s- r5 N! C  G3 F, BChapter 6: Interactive interfacing with a complex external tool 27
4 l) k+ _; _8 L5 H  H5 Y# jIntegrating DOORS with user tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
" x; I2 M3 N! |) R/ w$ IIntegrating DOORS using DOORS URLs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
, C/ i0 \& \+ _* V1 Q' l* k5 s# u* {Examples of DOORS URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 _1 F# V# e! \9 Y
Example tool to be interfaced to DOORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 B( F) ~, _! o" n1 l/ q% s
C API for example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
$ K) R& q) }6 z4 MMaking a language like DXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3 g2 o4 E- F8 \8 rCompiling TXL on Win32 with Microsoft Developer Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Q* e0 x7 f( S1 ~  `2 i8 G5 }4 B
Completing the DOORS active link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  e* `+ G. `: D9 C" e& FDOORS passive link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
& _* N( \2 c+ \& \. R' x2 |- `Working with OLE objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49* D5 N( Q  U2 T
Listing of tds.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 H  M& _2 N! h, s- A1 r6 a, b+ W% g
Chapter 7: Contacting support 53
* T8 d' O- |3 X% m+ r+ t2 i# q" RContacting IBM Rational Software Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53: ^7 M+ i2 L: [  D: Q& u
Product support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53; N. f( k) B$ J3 x
What to do before you contact Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
( h/ l5 V# T8 k- m1 m# RSending an automated problem report form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54$ y& @% H' f& n! a/ y2 j8 J7 S
Guidelines for writing a problem report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 ]1 X4 b/ K4 E% r8 u
Automatic responses and recording defects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6 a  P- h' @9 Q# l# c' h% M5 z3 _Automatically generated problem reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56+ ^+ o/ G8 r% v) F8 c  n$ a7 A$ b/ r* n
Changing the email address of the problem report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56' f% l; z6 u0 U' b) g$ p/ Z# a
Other information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 P, x& }9 l3 i9 j9 m
Chapter 8: Notices 57
& }4 w' K$ u- s4 l% eTrademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 16:32:36 | 显示全部楼层
不错,就是有点复杂,唉,不懂C啊,有没有更简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:16:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享,快點下來參考一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:21:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 22:43:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2018-9-24 00:56 , Processed in 0.126550 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表