SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 12306|回复: 11

[推荐] DOORS C/C++ API开发手册

[复制链接]
发表于 2009-1-19 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOORS的C/C++二次开发API手册,Telelogic官方提供
! M+ L  g1 Q! l4 m9 b% R% M* t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2010-7-6 11:21:21 | 显示全部楼层
已经在别处下载了,挺不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 13:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 10:37:23 | 显示全部楼层
,无奈的回复。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 17:55:58 | 显示全部楼层
谢谢,想用java来调,但好像没有直接的API,只能用C做然后再用jni了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 09:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenforever 于 2010-11-17 10:01 编辑 ( G" |3 o8 m9 W1 \& S

' h* L& i! G  s贴一下目录
* j4 h2 l  V* h4 G2 WTelelogic DOORS API Manual Release 9.1
* {5 }) y; {9 F$ Z; W. ]
0 c5 u0 l* l+ R6 u, k) }' j! K/ CTable of contents
* |7 E! M1 Q% K4 w8 BChapter 1: About this manual 1
2 V( |  h% E. @Typographical conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1! K  `  a- F) F. _9 E6 L
Terminology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2( ^5 A/ b4 @3 `# D! g5 d: n
Related Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 S- ~5 K/ c, ~Chapter 2: Introduction 5  g! O4 ]6 y' \9 D& C. r
DOORS APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 t: }0 a$ T3 t& K, a1 B& Q$ HDOORS and external data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, ?. Q& |; @/ M+ c" u8 h1 u& G
Strings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 B% l6 i6 {/ B0 Z; w3 T
Chapter 3: The DOORS C API 76 v% R5 r! e( x! Y7 K
About the API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 @7 _; Q! h% t* o, o5 q- B- zObject and library files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
: t( \5 q8 t: Q; P& jExtending the DOORS C API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
) b0 s& m6 h$ \/ z# CNew DXL types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 a* A' E# M. {- I  Q, PapiInstall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 @3 i, b9 b; u% P7 fBEGIN_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 n3 p1 L6 a: Z5 b# r; ]! bP_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9" ?0 Z$ U! z8 f1 C
END_DECLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 _, C8 B) i5 C: A7 N. z! Z; IRETURN_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
# D, n  H! Y* e4 W$ P, ]  ~END_FN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, u% r  d# O6 V- F: T
BEGIN_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10& t" y# q2 O6 [$ N# N1 r( ^5 T
PROCESS_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0 o9 X9 [+ J3 P! C6 l3 \END_FOR_DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10" `4 A* @9 j( ]
Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Q& g3 F# u  O6 A
DOORS C API entry points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
/ `  U' W: o/ E. kapiError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11& c" H2 h! e+ ]1 v( ^
apiWarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 M  H& r+ N7 k5 S# D( m) |
apiMainProg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
/ }! U' @0 o3 X  Q# @apiInitLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 M3 \* X7 D4 d& c. ~+ x
apiFinishLibrary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/ W- ]" u) Q( f* v/ M# y
apiParse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 o$ p  A, [/ B& {) ^" IapiConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 U- K6 `/ l- S5 Q7 `* {
apiConnectSock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7 _5 _* i2 r9 m/ `1 j0 @4 [4 FapiSend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
" m4 Z( X/ J; {+ m1 d3 J; GapiSendTimesout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14- m/ V! Q) I2 q* k5 N8 F
apiSendFile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
, J2 A7 {# c4 N: ?& Z, d% dapiExitOnError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
/ q5 w% o' }. I, O4 @$ napiQuietError. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/ R1 o7 O1 ?* q5 u) U3 N
apiGetErrorState . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. A/ c. a5 h# O; {' ?apiGetIPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15) @9 _) V) Y0 k/ Y
apiSetIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 r6 F) T' ^* |5 }3 W. `2 t
apiDeleteIPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. B6 x% }0 O2 t+ W
Chapter 4: Using the DXL server 17
1 |+ N1 e" r& ^8 d$ A# g6 k0 ]About the DXL server interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17- E6 N$ B# q2 [/ \3 w4 m9 W: d
Starting the server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  K, k, }+ U3 K/ @/ A- M8 ^dxlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 k7 V- b, h% f' F9 Z! bdxlfile and dxlipf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 n+ q/ C$ r  O4 l! o$ U5 R
system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 |3 ~1 N1 n* n4 x: h8 m$ J3 W  C
Using the DXL server in batch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- ?, j) M: Q1 rChapter 5: DXL API integration features 216 Y9 u0 D) r8 t8 z
General functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5 x5 Z) C( f1 v% paddr_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 C0 t9 H, a2 k& ^5 `6 |
eval_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 J0 U1 q0 Y7 ~5 e& M
return_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, ], a7 R$ [6 C" k
evalTop_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6 g! O0 F+ t* ^. FinitDXLServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
& z* I3 ~' [/ l( ^* U( p' KreplyAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 G* X6 F( O# p5 g) O7 T+ d
setAPIClientTimeout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23: O0 o+ F9 c# [( m5 w
ipcHostname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. @4 N! Y1 V0 u( i( G1 y/ _1 E- F) n, xInterprocess communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
( v4 y% Y- y% B+ sserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1 Z* }4 |3 p% nclient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
: @2 T1 c2 A8 Z- w( g0 y$ m. b' vaccept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
& Z& O6 b4 C/ r9 Q0 G9 L0 I0 X7 j' Z) X0 Ssend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 d8 J3 E* }/ Q2 Q- _0 V
recv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6 d; |; o" `& p, a2 TDXL contexts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25- [% J; v, q4 m3 j$ b
Impact on triggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. a7 `8 ~. K2 i! |% k9 j% X/ U# pChapter 6: Interactive interfacing with a complex external tool 27
! h, O8 y2 ^& s8 m% \, eIntegrating DOORS with user tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2 u& b" h1 r# d- N0 AIntegrating DOORS using DOORS URLs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8 L  b% G, [) B$ k/ D- xExamples of DOORS URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
: a8 y4 n& m$ u6 L; zExample tool to be interfaced to DOORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2 _0 {  d" L: a% aC API for example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
% s& y& M* x' d2 iMaking a language like DXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33* r7 h" B; ?$ q# Z4 E- r2 h
Compiling TXL on Win32 with Microsoft Developer Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, F3 I9 B: y. a3 Z# i& [# g0 H6 `8 @
Completing the DOORS active link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38& |( t7 D* i! {' j0 [
DOORS passive link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46: Z  o5 r) T; A8 O- S) n6 Z
Working with OLE objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49# k, {* @* e) W
Listing of tds.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 h& a$ ~1 b$ T$ @
Chapter 7: Contacting support 53  I6 \4 H: T; I  L, p2 B
Contacting IBM Rational Software Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 d" \- ~' s2 K
Product support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
" J( g$ H) t( W% M: ?5 bWhat to do before you contact Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8 b. E0 Q" P- F& i. G1 u  YSending an automated problem report form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54: h2 c6 S$ J: ]  D3 o
Guidelines for writing a problem report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55) z+ j( W6 o* a. k1 r  F' d* h  t
Automatic responses and recording defects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55: v  Z% C- U6 r; }3 z
Automatically generated problem reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. V3 d0 ~, l5 K4 L+ C3 Z
Changing the email address of the problem report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7 u% W1 R! Z7 [4 [) EOther information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56% L" Q/ D. ]: i. w
Chapter 8: Notices 57
+ u" Z( Q( l' lTrademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 16:32:36 | 显示全部楼层
不错,就是有点复杂,唉,不懂C啊,有没有更简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:16:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享,快點下來參考一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 21:21:28 | 显示全部楼层
感謝樓主無私的分享......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 22:43:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-4-24 15:04 , Processed in 0.075314 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表